Lush Times – Soutěž Najděte krokodýla: Pravidla a podmínky

  PRO ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE NEBO VÝHRU NENÍ NUTNÝ ŽÁDNÝ NÁKUP. NÁKUP NEZVÝŠÍ ANI NEZLEPŠÍ VAŠI ŠANCI NA VÝHRU. ŠANCE NA VÝHRU ZÁVISÍ NA CELKOVÉM POČTU PŘIJATÝCH SOUTĚŽNÍCH ODPOVĚDÍ. LUSH TIMES JE BEZPLATNÁ TISKOVINA, KTERÁ JE K DISPOZICI V ZAPOJENÝCH PRODEJNÁCH LUSH.

  1. Úvod

  Tyto podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují k soutěži „Spot the Croc“ – „Najděte krokodýla“, která probíhá od 23. listopadu 2023 do 31. prosince 2023, společně na území zapojených zemí, prostřednictvím novin: Lush Times.

  2. Pořadatel akce

  Lush Ltd společnost registrovaná v Anglii a Walesu s číslem společnosti 02940032, jejíž sídlo je na adrese 29 High Street, Poole, Dorset, BH15 1AB („pořadatel“).

  3. Propagační akce

  3.1. Čtenáři*ky novin Lush Times jsou tímto vyzváni*y, aby spočítali*y všechny krokodýly, kteří se objeví v listopadovém vydání Lush Times v roce 2023, a aby poslali*y e-mail na adresu [email protected] s čísly stránek, na kterých se krokodýli v daném vydání objevují. Do předmětu e-mailu uveďte „SPOT THE CROC". E-mail není nutné psát v anglickém jazyce.

  3.2. Každá správná soutěžní odpověď bude zařazena do slosování o výhry, ve kterém můžete vyhrát koupelovou bombu Croc ve tvaru krokodýla, tak jak je podrobně popsáno ve videu k propagační Lush Times akci (dále jen „slosování o výhru").

  Soutěž se vyhodnocuje společně a jednotně ze všech zúčastněných zemí.

  4. Účast je bezplatná a bez nutnosti nákupu: 

  4.1. Účast v soutěži je bezplatná a k účasti není nutný žádný nákup.

  4.2. Získáním výhry vám nevzniknou žádné další náklady na doručení výhry. Výhry jsou odesílány z Anglie, pořadatel však hradí veškeré náklady na dopravu, clo a DPH.

  5. Podmínky pro účast v soutěži: 

  5.1. Všechny soutěžní odpovědi musí být zaslány prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu [email protected] a každá osoba může zaslat pouze jeden e-mail.

  5.2. Datum zahájení přijímání soutěžních odpovědí je půlnoc GMT 23. listopadu 2023 (tedy 23. listopadu v CET / středoevropském čase). Datum ukončení přijímání soutěžních odpovědí a i okamžik losování je půlnoc GMT 31. prosince 2023 (tedy 1:00 ráno 1.1. 2023 v CET / středoevropském čase). Soutěžní odpovědi přijaté po tomto termínu nebudou platné.

  6. Ztracené nebo opožděné soutěžní odpovědi:

  Pořadatel nenese odpovědnost za nezdařené, nedokončené nebo ztracené soutěžní odpovědi, a to i bez ohledu na jejich příčinu, včetně např. v důsledku technické závady, technického výpadku, selhání zařízení, selhání počítačového hardwaru nebo softwaru, selhání satelitu, sítě nebo serveru jakéhokoli druhu.

  7. Výhra: 

  7.1. Výherci obdrží každý - jednu (1) výhru koupelovou bombu ve tvaru krokodýla. Tato bomba není k dispozici k prodeji v našich prodejnách.

  7.2.Bude vylosováno čtyřicet (40) výherců nezávislým, náhodným počítačovým procesem, a to ze všech soutěžních odpovědí řádně zařazených do soutěže.

  7.3. Za výhru neexistuje žádná peněžní alternativa a pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru dárkem stejné nebo vyšší hodnoty.

  7.4. Výhru nelze vyměnit, převést na jinou osobu; a nenabízí se žádná peněžní alternativa.

  8. Oznámení o výhře:

  Vítěz bude vyrozuměn e-mailem, který použil pro zaslání soutěžní odpovědi do soutěže, do 9. ledna GMT. V e-mailové dopovědi na toto oznámení o výhře musí výherce uvést své jméno, příjmení a poštovní adresu, aby mu bylo možné doručit výhru. Pokud výherce neodpoví pořadateli do sedmi (7) dnů od oznámení výhry pořadatelem, jeho výhra propadá a pořadatel je oprávněn vybrat jiného výherce v souladu s výše popsaným postupem.

  9.  Převzetí výhry

  9.1. Výhra bude výhercům zaslána poštou nejpozději do 30 dnů od oznámení výhry. Výhry jsou odesílány z Anglie, výherce bere na vědomí, že je připraven v případě nutnosti vyplnit pro možnost doručení výhry celní prohlášení (tak jako například při nákupu z e-shopu provozovaného mimo území Evropské unie). Pořadatel mu pro tyto účely poskytne veškerou nezbytnou součinnost (např. poskytne číslo IOSS). 

  9.2. Účastí v soutěži, resp. odesláním soutěžní odpovědi, se předpokládá, že si všichni účastníci přečetli tyto podmínky včetně zpracování osobních údajů, a veškeré další požadavky uvedené v propagačních materiálech k této soutěži, souhlasí s nimi a jsou jimi vázáni (v případě rozporu mají přednost požadavky uvedené v propagačních materiálech), jakož i se všemi platnými zákony a předpisy, mimo jiné včetně těch, které upravují autorská práva, obsah, pomluvu, soukromí, publicitu a přístup nebo používání počítačových nebo komunikačních systémů jiných osob.

  10. Vyhlášení vítěze:

  Pořadatel musí buď oznámit, nebo zpřístupnit informaci, že došlo k platnému udělení výhry. Za účelem splnění této povinnosti zašle pořadatel příjmení a zemi (město) výherců a případně anonymizované kopie jejich výherních soutěžních odpovědí každému, kdo zašle e-mail na adresu [email protected], a to do jednoho (1) měsíce po uzávěrce uvedené v těchto podmínkách. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním nebo zpřístupněním příjmení, zemi (město) a výherní soutěžní odpovědi, kontaktujte prosím pořadatele na adrese [email protected]. Za stejných okolností musí pořadatel na požádání poskytnout informace a výherní odpověď také autoritám dohlížejícím na pořádání soutěží ( v ČR - České obchodní inspekce).

  11. Způsobilost

  11.1. Akce se mohou zúčastnit pouze čtenáři*ky novin Lush Times, kteří si vyzvedli*y nebo obdrželi*y svůj výtisk Lush Times v prodejnách Lush v následujících zemích: Česká republika, Francie, Irsko, Japonsko, Kanada, Severní Amerika, Spojené království (kromě Severního Irska), Rakousko, Německo (každá dále a výše jako „zapojené území“). 

  11.2. Je nám líto, ale akce se nemůžete zúčastnit, pokud jste:

  (a) mladší 18 let;

  (b) zaměstnanci pořadatele a jeho přidružených společností nebo společností ve skupině;

  (c) kdokoli, kdo je profesně spojen s propagační akcí; nebo

  (d) členové nejbližších rodin nebo domácností osob uvedených v bodech (b) a (c) výše.

  11.3. Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit z další účasti v soutěži jakoukoli osobu, o níž se důvodně domnívá, že manipuluje s průběhem soutěže nebo že jedná způsobem, který pořadatel považuje za porušení těchto podmínek, příslušných zákonů a/nebo předpisů a/nebo práv třetích osob.

  12. Omezení odpovědnosti

  12.1. Pořadatel neodpovídá za jakoukoli škodu nebo ztrátu, kterou utrpí kterýkoli účastník, pokud taková škoda nebo ztráta nebyla v době přihlášení do soutěže rozumně předvídatelným důsledkem porušení těchto podmínek nebo pokud soutěž neproběhne podle plánu.

  12.2. Pořadatel nenese odpovědnost za neplnění povinností třetích stran zapojených do této soutěže, ačkoli se vždy bude snažit minimalizovat dopady takového neplnění na účastníky.

  12.3. Má se za to, že účastníci při vstupu do soutěže přijali tyto podmínky, včetně zpracování osobních údajů a souhlasí s nimi. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účast v soutěži nebo odmítnout udělit výhru tomu, kdo poruší tyto podmínky.

  12.4.  Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti soutěž ukončit, zrušit, pozastavit, prodloužit nebo změnit její pravidla.

  12.5. V rozsahu povoleném zákonem pořadatel, jeho zástupci nebo distributoři za žádných okolností neodpovídají za náhradu škody výherci ani nepřijímají žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu na majetku či zdraví, k nimž dojde v důsledku účasti v soutěži či v důsledku převzetí výhry, s výjimkou případů, kdy je způsobena nedbalostí pořadatele, jeho zástupců nebo distributorů nebo jejich zaměstnanců. Vaše zákonná práva tím nejsou dotčena.

  13. Ochrana údajů a publicita

  13.1. Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel je jakožto správce osobních údajů, oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy a v případě výhry i jména, příjmení, adresy pro doručování a případně dalších údajů sdělených pořadateli, a to pro účely účasti v soutěži a na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže včetně ověření nároku na výhru, doručování výher a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Osobní údaje budou uchovány dva měsíce od konce doby konání soutěže a dále je pořadatel oprávněn osobní údaje zpracovat pro případ uplatněných nároků a případnou kontrolu ze strany orgánů veřejné moci, a to nejdéle po dobu tří let od skončení soutěže.

  13.2 Osobní údaje poskytnuté v průběhu této soutěže budou zpracovávány pouze způsobem stanoveným v Zásadách ochrany osobních údajů pořadatele pro každé zapojené území (viz odkazy níže). Viz také podmínka 10. týkající se vyhlášení výherců:

  Rakousko https://www.lush.com/at/de_at/faq/at-de-datenschutzerklarung 

  Kanada https://www.lush.com/ca/en_ca/faq/ca-privacy-policy 

  Česká republika https://www.lush.com/cz/cs/faq/cz-oznameni-o-ochrane-osobnich-udaju 

  Francie https://www.lush.com/fr/fr/faq/fr-politique-de-confidentialite 

  Německo https://www.lush.com/de/de/faq/de-datenschutzerklarung 

  Japonsko https://www.lush.com/jp/ja/faq/jp-privacy-policy 

  Severní Amerika https://www.lush.com/us/en_us/faq/usa-privacy-policy 

  Irská republika https://www.lush.com/ie/en/faq/ie-privacy-notice 

  Spojené království: https://www.lush.com/uk/en/faq/privacy-notice

  14. Obecné informace:

  Tyto podmínky se řídí anglickým právem a strany se podřizují výlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu. Tím nejsou dotčena vaše zákonná práva na projednání jakéhokoli sporu u soudů zapojeného území, na kterém žijete (zejména ochrana spotřebitele dle českého právního řádu).

  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

  .

  Domovská stránka - Lush Times – Soutěž Najděte krokodýla: Pravidla a podmínky