🚛 Ingyenes házhozszállítás 20.000 Ft feletti vásárlás esetén!

Ugrás a tartalomra

Nyereményjáték szabályzat

2023. március 01-től 2023. május 31-ig 

„Még több LUSH-t akarsz?”

 hírlevélre történő feliratkozás és nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZATA

 (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK)

Amely a LUSH Hungary Kft., a 2023. március 01-től 2023. május 31-ig hírlevélre történő feliratkozáshoz kapcsolódó nyereményjátékának (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) részvételi feltételeit, játékszabályzatát tartalmazza, valamint tájékoztatást tartalmaz a nyereményjáték adatvédelmi elveiről (jelen szabályzat 7. cikk).

1. cikk: A NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 

A jelen játékszabályzat (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) a LUSH Hungary Kft. 

„Még több LUSH-t akarsz?”

elnevezésű nyereményjátékának hivatalos leírását tartalmazza.

A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes és nem von maga után vásárlási kötelezettséget. 

E-mail címének megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a LUSH Hungary Kft. rendszeresen eljuttassa Önhöz e-mailben a LUSH Hungary Kft. hírlevelét. A hírlevélről bármikor leiratkozhat. 

Kérjük, hogy a hírlevélre történő feliratkozás előtt feltétlenül olvassa el adatkezelési tájékoztatónkat

A nyereményjátékban csak a hírlevélre újonnan feliratkozók vehetnek részt. 

A jelen Játékszabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a https://www.lush.com/hu/hu/a/nyeremenyjatek-szabalyzat weboldalunkon.

2. cikk: A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

A Nyereményjáték szervezője a LUSH Hungary Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Kristóf tér 3. Fsz.; cégjegyzékszáma: 01-09-699085; adószáma: 12698297-2-41; honlapja: https://www.lush.com/hu/hu; a továbbiakban: „Szervező”). Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatban további információt szeretne kapni, vagy kérdése, észrevétele, panasza merülne fel, kérjük, érdeklődjön az [email protected] e-mail címen. 

3. cikk: A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Nyereményjáték 2023. március 01. napjától 2023. május 31. napjáig tart, Magyarország területén. A Nyereményjáték kezdő- és utolsó napja is beleszámít a Nyereményjáték időtartamába. 

A sorsolás menete: a sorsolás a Nyereményjáték utolsó napját követő napon, legkésőbb: 2023. június 09-éig történik. A sorsolási napon 5 fő Nyertes kerül kisorsolásra azok közül, akik a részvételi feltételeknek eleget tesznek. A Nyerteseket a sorsolás napján e-mailben értesítjük. 

4. cikk: RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A Nyereményjáték Feliratkozója azon tizennyolcadik életévét betöltött cselekvőképes természetes személy lehet, aki e-mail címmel rendelkezik, továbbá a Nyereményjáték időtartama alatt lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarország területén található és  aki a hírlevélre a fenti időszakban feliratkozik (a továbbiakban: „Feliratkozó”).

Tizennyolcadik életévét be nem töltött (kiskorú), vagy cselekvőképtelen, illetve cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy nem vehet részt a Nyereményjátékban. A regisztráció során a Játékszabályzat elfogadására vonatkozó Feliratkozásra/Beküldés gombra kattintással a Feliratkozó kifejezetten kijelenti, hogy tizennyolcadik életévét betöltötte, illetve, hogy nem cselekvőképtelen/cselekvőképességében részlegesen nem korlátozott személy. 

A következő személyek nem lehetnek a Nyereményjáték Feliratkozói: 

− kiskorúak (tizennyolcadik életévüket be nem töltöttek); 

− cselekvőképtelenek, illetve cselekvőképességükben részlegesen korlátozott nagykorú személyek; 

− a Szervező, valamint a Szervezővel azonos cégcsoporthoz tartozó társaságok munkavállalói; 

− a Szervezőhöz, illetve az azonos cégcsoporthoz tartozó társaságok munkavállalói vagy személyzetének bármely tagja, aki közvetve vagy közvetlenül érintett a Nyereményjáték létrehozásában, megtervezésében, megszervezésében, lebonyolításában vagy promóciójában; 

− a fent említett munkavállalókkal egy háztartásban élők (például rokoni vagy nem rokoni kapcsolatban lévők, felmenők, leszármazók, házastársak, jegyesek, lakótársak, testvérek). 

Azt a Résztvevőt, aki nem felel meg maradéktalanul a jelen Játékszabályzatban meghatározott (részvételi- és egyéb) követelményeknek, a Szervező kizárja a Játékból. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Nyereményjátékból azonnali hatállyal kizárja azon Résztevőket, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy (másik) természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt nem valós e-mail címmel vesznek részt a játékban, egyebek mellett azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék, vagy a Nyereményjátékban való részvételre történő alkalmatlanságukat leplezzék és ezáltal a Szervezőt megtévesszék. Ilyen játékosoknak minősülnek – egyebek mellett – a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Feliratkozót. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis email címmel vesznek részt a Nyereményjátékban egyebek mellett abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Feliratkozók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 

A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten elfogadja, hogy a Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeket jogosult bármikor a Nyereményjáték folyamán megvizsgálni és arról a jelen pontban foglalt feltételek figyelembevételével egyoldalú döntést hozni, amely döntést a Résztevő elfogad, illetve azzal szembeni bármely jogorvoslati jogáról lemond. 

A Szervező a Nyereményjátékból a jelen Játékszabályzat alapján kizárt Feliratkozót az általa regisztráció alkalmával megadott e-mail címre egyszeri alkalommal küldött levéllel tájékoztatja a kizárás tényéről, ezt követően Szervező a Feliratkozó adatait törli. A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a kizárt Feliratkozó által közölt e-mail cím nem valós, vagy időközben megszűnt, vagy a megadott e-mail címre történő üzenetküldés bármely okból átmenetileg, vagy tartósan meghiúsul, illetve nem lehetséges. 

5. cikk: A NYEREMÉNYJÁTÉK 

A promóció ideje alatt a Feliratkozó a LUSH Hungary Kft. weboldalán a Nyereményjáték kapcsán a saját email címe megadásával 2023. március 01. – 2023. május 31. napja között vehet részt a játékban. A játékban minden olyan természetes személy jogosult részt venni, aki a 4. cikk-ben foglaltaknak megfelel. 

A feliratkozással a Feliratkozó kifejezetten elfogadja a Nyereményjáték jelen Szabályzatát és az Adatkezelési Tájékoztatót ideértve különösen annak 10. pontját.  

A Játékszabályzat elfogadása a regisztrációs oldalon elhelyezett négyzetre (check box) történő kattintással lehetséges, a Játékszabályzat tartalma a négyzet mellett elhelyezett linkre történő kattintással érhető el. A Feliratkozó a Játékszabályzat elfogadásával kijelenti, hogy kifejezetten, önkéntesen elfogadja a jelen Játékszabályzatban, illetve Adatkezelési Tájékoztatóban https://www.lush.com/hu/hu/faq/hu-adatkezelesi-tajekoztato leírt valamennyi feltételt, amellyel egyúttal nyilatkozik, hogy azokat a Nyereményjátékban történő részvételt megelőzően megismerte és megértette. 

A regisztrációs űrlapot a Feliratkozó további személyes adatai (e-mail címe; weboldalon történő feliratkozás esetén megszólítása, üzletben történő feliratkozás esetén vezetéknév, keresztnév) megadásával és „feliratkozom” illetve a „beküldés” gombra kattintással véglegesítheti a Nyereményjátékban való részvételét. Ezt követően egy e-mail kerül kiküldésre a Feliratkozó által megadott e-mail címre. A kiküldött e-mailben található linkre kattintással erősítheti meg a Feliratkozó a részvételi szándékát. Ennek hiányában a Nyereményjátékban való részvétel nem biztosított.

6. cikk: A NYEREMÉNY 

A Játék során a Szervező összesen 5 darab, egyenként 25.000,- Ft (azaz huszonötezer forint) értékű ajándékcsomagot sorsol ki, ami 125.000,- Ft (azaz százhuszonötezer forint) összértéknek felel meg. 

A Nyertes, - a Szervező aktuális árukészletéből - 25.000,-Ft értékben jogosult ajándékcsomagot vagy más termékeket választani, mely választásában ügyfélszolgálatunk nyújt segítséget, ha szükséges.

A kiválasztott termékeket a nyertesek részére postai úton fogjuk eljuttatni. 

A nyertes Feliratkozókat e-mailben értesítjük a sorsolás napján. 

A nyeremény készpénzben történő kifizetése nem lehetséges. 

A Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Feliratkozót, aki részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek. Általánosságban, a Feliratkozó bármely okból történő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem felel, és nem tartozik kártérítési kötelezettséggel, ha a nyertes bármely, rá vonatkozó (akár jogi, akár egyéb természetű) korlátozás, vagy személyét érintő bármely körülmény vagy akadály, illetve bármely egyéb ok miatt nem veheti/veszi át nyereményét, az, a postai kézbesítés során elveszik.

Amennyiben a nyeremény átadása a nyertes Feliratkozó részére akár kizárás, akár a nyeremény kézbesíthetetlensége, vagy átvételének bármely egyéb okból történő elmaradása miatt nem történik meg, a Szervező az adott Feliratkozó esetében a nyereményt jogosult visszavonni.

7. cikk: SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

A személyes adatok kezelője: a LUSH Hungary Kft. ((székhelye: 1052 Budapest, Kristóf tér 3. Fsz.; cégjegyzékszáma: 01-09-699085; adószáma: 12698297-2-41; honlapja: https://www.lush.com/hu/hu). Az adatkezelés célja kettős. 

  1. Egyrészt a jelen Nyereményjátékban való részvétel, az ezzel összefüggő jelentkezés, sorsolás és nyeremény átadása. 
  2. Másrészt a LUSH Hungary Kft. hírlevelére való feliratkozás, mely adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató elérhető a LUSH Hungary Kft.  Adatkezelési Tájékoztatójának (https://www.lush.com/hu/hu/faq/hu-adatkezelesi-tajekoztato) 10. fejezetében. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]. 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum és időpont, e-mail cím, név, postai cím. 

Az adatkezelés időtartama: az I. pontban írt célból történő adatkezelés tekintetében: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 2023. július 31., a II. pontban írt célból történő adatkezelés tekintetében LUSH Hungary Kft.  Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint.

A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását, az adatkezelés megtiltását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: 

- e-mail útján az [email protected] címen, továbbá 

- postai úton a LUSH HUNGARY Kft. 1052 Budapest, Kristóf tér 3. fszt.  címen. 

Az érintett jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztatás megtalálható a https://www.lush.com/hu/hu/faq/hu-adatkezelesi-tajekoztato címen elérhető Adatkezelési tájékoztatóban. Feliratkozók a fenti adatkezelési gyakorlat tudomásul vételével jelentkeznek a Nyereményjátékra. 

8. cikk: KIZÁRÁS, A NYEREMÉNYJÁTÉK MÓDOSÍTÁSA VAGY ÉRVÉNYTELENÍTÉSE 

A részvétel feltétele a Nyereményjáték Játékszabályzatának elfogadása és annak betartása. A Szervező jogosult a Feliratkozókat a Nyereményjátékból kizárni az alábbi indokok alapján:

- bármely, a Szervezőn kívül álló okból, a Nyereményjáték mechanizmusának vagy menetének Feliratkozó általi szándékos zavarása, akadályozása esetén;

- a Nyereményjáték részvételi feltételeinek vagy a Játékszabályzatnak Feliratkozó általi megsértése esetén; 

- adatlopás vagy adatfeltörés (hackelés) bármely formája esetén; 

- amennyiben a regisztráció során helytelen, hiányos vagy téves személyes adatot adtak meg; 

- bármely más indok alapján, amelynek alapjául szolgáló, a Feliratkozó által tanúsított magatartás a Szervező véleménye szerint nem áll összhangban a Nyereményjáték szellemiségével; 

- a csalásra irányuló kísérletek észlelése esetén. 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjáték Játékszabályzatának való megfelelést ellenőrizze azért, hogy amennyiben visszaélés vagy csalás kísérletét észleli, kizárhassa az érintett Feliratkozó(ka)t. A Szervező bármely megtérítési-, kártérítési-, vagy egyéb kötelezettség nélkül fenntartja a jogot arra, hogy egyoldalú döntése alapján módosítsa vagy felfüggessze a Nyereményjátékot vagy a Nyereményjáték Játékszabályzatát, valamint arra, hogy törölje a Nyereményjátékot vagy a nyereményt. Ez különösen, de nem kizárólagosan vonatkozik az előre nem látható körülmények bekövetkezésének, vagy vis maior esetére; beleértve, de nem kizárólag az internet hibáit, az elektromos hibákat, a szerver(ek) műszaki hibáit, a vírustámadásokat, az adatfeltörést (hackelés), az internetes kalózkodást, a Feliratkozók tevékenységét, a jogszabályi környezet módosulását vagy váratlan jogi vagy egyéb természetű korlátozásokat, illetve bármely más eseményt, amely a Szervező ellenőrzési körén kívül esik, és amely ideiglenesen vagy véglegesen a Nyereményjáték szervezését, a Nyereményjáték Játékszabályzatának alkalmazását vagy a Nyeremény kézbesítését lehetetlenné teszi. Amennyiben a Szervező a Nyereményjátékot felfüggeszti vagy érvényteleníti/visszavonja, a Feliratkozókat erről tájékoztatja a fent (1. cikkben megjelölt) említett weboldalon keresztül. Amennyiben a Szervező módosítja a Nyereményjáték Játékszabályzatát, a módosított szabályzatot az 1. cikkben meghatározott, https://www.lush.com/hu/hu weboldalon közzéteszi, illetve a mindenkor hatályos tartalommal elérhetőségét biztosítja. A Feliratkozók elfogadhatják az új Játékszabályzatot, vagy visszavonhatják részvételüket a Nyereményjátékból. Amennyiben a Nyereményjáték felfüggesztése vagy érvénytelenítése egy vagy több Feliratkozó cselekményének következménye, az érintett Feliratkozók felelősek bármely, a Szervező által a felfüggesztés vagy érvénytelenítés következtében elszenvedett közvetett vagy közvetlen kárért, illetve a Feliratkozók vagy harmadik személyek követeléseiért. Felfüggesztés vagy érvénytelenítés esetén a Szervező nem felel semmilyen felmerült költségért, vagy elszenvedett közvetlen vagy közvetett kárért. A Szervező sem másik Nyereményjáték szervezésére, sem másik nyeremény felajánlására nem köteles. 

9. cikk: FELELŐSSÉG 

A Szervező nem felel semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a Nyereményjáték szervezése vagy az abban való részvétel során, továbbá a Nyeremény kapcsán merült vagy merülhet fel, függetlenül az ilyen kár okától vagy következményeitől, beleértve az alábbiak által okozott károkat:

- harmadik személyek szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak a Feliratkozó általi megsértése; 

- a Feliratkozó által megosztott tartalom vagy személyes adat; 

- az internetcsatlakozás hibája, a telekommunikációs hálózat bármely egyéb hibája, hardware vagy software hiba, az internetszolgáltatókkal kapcsolatos problémák, vírusok által okozott problémák, bármely típusú műszaki problémák, adatfeltörés (hackelés), bírósági döntések vagy kötelező szabályok; 

- vis maior, harmadik személy rosszhiszemű közbeavatkozása, a csatlakozással kapcsolatos hibák, vagy bármely hiba, amely a Szervező ellenőrzési körén kívül esik, és a Szervező amiatt nem észleli a Feliratkozó regisztrációját, vagy arról nem értesül; 

- a Nyereményjátékban való részvétel jogszabályi korlátozása, amely korlátozhatja vagy megtilthatja a részvételt; -

 a nyeremény odaítélését érintő jogszabályi korlátozások; 

- a Nyereményjáték Játékszabályzatának módosítása vagy a Nyereményjáték érvénytelenítése; 

- kiskorú-, vagy a Nyereményjátékban részt venni nem jogosult személyek részvétele által, illetve esetlegesen a kizárt Feliratkozó(k) által okozott károk. 

A Szervező nem felelős azért, ha a nyertes bármely okból nem veszi át a postázott küldeményt, sem akkor, ha a nyertes Feliratkozó nem tájékoztatja a Szervezőt megfelelő időben címének esetleges változásáról. A Szervező továbbá nem felelős a nyereményekért, amelyeket bármely egyéb, rajta kívülálló körülmény következtében nem tud kézbesíteni. 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalát, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben az említett weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Résztevők téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét weboldala rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

10. cikk: A NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA 

A Nyereményjátékban való részvétellel a Feliratkozók kijelentik, hogy megértették a Nyereményjáték Játékszabályzatát és kifejezetten elfogadják azt. 

11. cikk: VITARENDEZÉS 

A Nyereményjáték jelen Játékszabályzatával kapcsolatos minden panaszt és egyéb dokumentumot, észrevételt a Szervező postacímére, a  [email protected] e-mail címre kell megküldeni. Amennyiben a Nyereményjáték jelen Játékszabályzatának értelmezése kapcsán bármely jogvita felmerül, a Feliratkozó és a Szervező köteles egymással egyeztetni a vita békés rendezése érdekében

A Szervező minden, a Nyereményjátékra vonatkozó – különös tekintettel a nyeremény kisorsolása kapcsán hozott – döntése végleges és kötelező erejű. A Szervező ennek kapcsán panaszokat nem fogad vagy kezel. Amennyiben a Nyereményjáték jelen Játékszabályzatának egy vagy több rendelkezése érvénytelennek vagy semmisnek minősülne, a Nyereményjáték Játékszabályzatának többi rendelkezése továbbra is teljes mértékben alkalmazandó marad kivéve, ha az érintett rendelkezés hiányában a Nyereményjáték célja megvalósíthatatlanná, vagy a Játékszabályzat értelmezhetetlenné, vagy jogsértővé válna, illetve, ha a Szervező ezen okból a Nyereményjátékot érvényteleníti, vagy visszavonja. A Nyereményjátékra, a Nyereményjáték Játékszabályzatára és bármely egyéb kérdésre a Feliratkozók és a Szervező közötti kapcsolatban kizárólag Magyarország joga irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog szabályaira. A Nyereményjátékkel összefüggésben támadt bármely vita esetén Magyarország jogát kell alkalmazni. Amennyiben a Nyereményjáték Játékszabályzatának bármely rendelkezése jogsértő, érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen vagy azzá válik, ezen jogsértés, érvénytelenség vagy kikényszeríthetetlenség nem befolyásolja a Nyereményjáték Játékszabályzata más rendelkezésének érvényességét vagy kikényszeríthetőségét, azzal, hogy a jelen cikkben foglalt szabályok ez esetben (is) megfelelően irányadók és alkalmazandók. A magyar bíróságok illetékesek minden olyan jogvitában, amely a Nyereményjáték Játékszabályzatának, a Nyereményjátéknak vagy bármely egyéb, a Feliratkozók és a Szervező közötti kapcsolat létrejötte, érvényessége, a Nyereményjáték rendelkezéseinek való megfelelés, illetve azok kikényszerítése és értelmezése kapcsán merül fel.

Budapest, 2023. február 28.

Kezdőlap - Nyereményjáték szabályzat