Jak ubiegać się o dotację ze sprzedaży Charity Pot?

Dotacja Charity Pot - co to takiego?

Charity Pot to stworzony przez nas balsam ​​do rąk i ciała. 100% z jego sprzedaży (bez podatku) trafia do organizacji działających na rzecz:

 • Ochrony zwierząt
 • Ochrony środowiska
 • Praw człowieka (w tym sprawiedliwości społecznej, pokoju i równości)

Dotacje Charity Pot wahają się od 100 do maksymalnie 10 000 funtów na projekt/zgłoszenie. Średnia dotacja wynosi od 2000 do 4000 funtów. Rzadko przyznawana jest cała pula, w wysokości 10 000 funtów, dla tylko jednej organizacji, gdyż zmniejsza to liczbę projektów, które mogą otrzymać dodatkowe wsparcie.

Kogo wspieramy?

Dotacje Charity Pot trafiają do małych grup potrzebujących funduszy na rozwój. Pragniemy wspierać nie tylko organizacje przygotowane na dokonanie rzeczywistej zmiany przy ograniczonych zasobach; ale także te, które mają trudności ze znalezieniem finansowania. Prawie wszystkie grupy finansowane przez Charity Pot mają roczny dochód poniżej 250 000 GBP (większość jest znacznie niższa) i są prowadzone wyłącznie lub głównie przez wolontariuszy.

Dotacje Charity Pot trafiają do projektów, które mają na celu stworzenie długoterminowej zmiany. Niezwykle ważne jest dla nas finansowanie grup, które mają na celu zapobieganie problemom. Przykład - priorytet miałby projekt mający na celu powstrzymanie wylesiania (np. poprzez rzucenie wyzwania przemysłowi oleju palmowego) a nie projekt, który ma na celu sadzenie drzew w celu przywrócenia obszaru, który już został wylesiony.

Wspieramy grupy niestosujące jakiejkolwiek formy przemocy tj. te, które nie mają zamiaru fizycznie krzywdzić innych lub grozić, że to zrobią. Obejmuje to protesty, demonstracje, odmowę współpracy, pokojowe interwencje lub, okazjonalnie, ułatwianie (np. koszty komunikacji) pokojowego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Lush zdaje sobie sprawę, że te pokojowe działania mogą odegrać ważną rolę w doprowadzeniu do zmiany społecznej. Mimo tego, że wolność słowa jest jedną z głównych wartości Charity Pot, grupy lub projekty, które wspierają lub promują przemoc, agresję lub sprzeciw wobec innych, nie będą finansowane. Dotacje Charity Pot nie finansują ani nie ułatwiają łamania prawa.

Zdajemy sobie sprawę, że istnieje niekwestionowana potrzeba zapewnienia podstawowych warunków życiowych i opieki potrzebującym (ludziom, zwierzętom lub planecie). W związku z tym finansowane były również projekty, które zapewniają pomoc i wsparcie schroniskom dla zwierząt oraz grupom wsparcia i doradztwa dla uchodźców. Jednakże, grupy zapewniające opiekę, która wykracza poza podstawowe potrzeby życiowe, takie jak terapie, spotkania grup społecznych, doradztwo, nie są priorytetem.

Dotacje Charity Pot nie finansują również projektów dotyczących hodowli zwierząt, uboju w celu ochrony, trzymania dzikich zwierząt w niewoli (w tym programów hodowli w niewoli) ani znajdowania miejsca zwierzętom za granicą. Finansowaliśmy już za to w przeszłości kampanie wegańskie, wegetariańskie oraz te na rzecz praw zwierząt. Oprócz tego -  towarzystwo antywiwisekcyjne, projekty TNR, rezerwaty dzikiej przyrody będące domem dla zwierząt oraz miejsca w których zwierzęta nie są wykorzystywane do, między innymi, terapii wspomaganych przez zwierzęta lub jako część małego zoo itp. W związku z tym będziemy finansować koszty żywności tylko tam, gdzie są one wegetariańskie/wegańskie.

Odpowiedzialność za środowisko ma kluczowe znaczenie dla Lush, dlatego fundusze ze sprzedaży Charity Pot przyznajemy jedynie na materiały drukowane, w których wykorzystuje się zasoby z recyklingu. Chyba że istnieje uzasadniony powód, który to uniemożliwia (np. dostępność tych zasobów w niektórych krajach jest ograniczona). Podobnie z lotami - nie finansujemy ich. Pod uwagę bierzmy jedynie koszty podróży alternatywnymi formami transportu. Dotacje Charity Pot nie wspierają rynkowych rozwiązań dotyczących zmiany klimatu, takich jak handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, kompensacja emisji dwutlenku węgla, mechanizm czystego rozwoju lub redukcja emisji z powodu wylesiania i degradacji lasów (REDD). Fundusze Charity Pot nie są oferowane również przedsiębiorstwom społecznym, rozwijającym się projektom lub zalesianiu. Projekty działające w tym obszarze zapraszamy do udziału w konkursie Lush Spring Prize.

Kupno aktywów np. gruntów oraz wnioski o wniesienie skargi prawnej są bardzo rzadko rozpatrywane. W przypadku ubiegania się o wniesienie skargi prawnej aplikant zobowiązany jest do udowodnienia, że sprawa jest wagi państwowej i przedstawienia dowodu pozytywnej opinii adwokata.

Rzadko zdarza się, aby finansowane były projekty filmowe, teatralne lub artystyczne. To dlatego, że faworyzujemy prowadzenie kampanii. Jeśli chcesz ubiegać się o projekt związany ze sztuką, musi on koncentrować się na prowadzeniu kampanii i wykazać, że aktywnie angażuje on odbiorców w sektorach, które finansujemy. Jeśli się aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, będzie to darowizna, a nie inwestycja - wyłącznie dla organizacji non profit.

Finansowanie nie jest również dostępne w przypadku wyjazdów studenckich, szkolnych, rad, dobrowolnych projektów turystycznych, studiów akademickich, działań sponsorowanych (np. spacerów, biegów, wyzwań itp.), inicjatyw zbierania funduszy lub sponsorowania wydarzeń.

Dotacje Charity Pot są zazwyczaj przeznaczone na pokrycie kosztów projektu kampanii. Koszty podstawowe bierzemy pod uwagę, gdy przedstawiony zostanie szczegółowy budżet z opisem wydatków. Nie pokrywamy kosztów wynagrodzeń, gdyż fundusze Charity Pot są przeznaczone na wspieranie niedofinansowanych grup wolontariuszy. Nie możemy więc pokryć kosztów wynagrodzeń pracowników projektu. Nie chcemy również robić tego selektywnie, gdyż byłoby to niesprawiedliwe.

Kto może się zgłosić?

Szukamy organizacji, które zajmują się sprawami niepodejmowanymi i omijanymi przez innych. Takich, które mają odwagę przekraczać granice i kwestionować opinię mainstreamu.

Aby złożyć wniosek, twoja grupa powinna mieć roczne dochody poniżej 250 000 funtów i być prowadzona wyłącznie lub głównie przez wolontariuszy. Nie musisz mieć siedziby w Wielkiej Brytanii, ale w przypadku projektów zagranicznych, powinny one być prowadzone przez lokalnych mieszkańców i pod ich kierunkiem.

Priorytetem są projektom/organizacjom, które najlepiej odpowiadają wartościom i etyce Lush. Oznacza to, że wnioski NIE są przyjmowane od organizacji, które:

 • Negują prawa człowieka
 • Angażują się w okrucieństwo dla zwierząt (w tym hodowla, testy lub badania na zwierzętach)
 • Wymuszają lub zmuszają innych do zmiany przekonań
 • Akceptują rasizm i uprzedzenia
 • Uniemożliwiają lub utrudniają wolność słowa
 • Oceniają innych
 • Nie dokładają wszelkich starań, aby być przyjaznym dla środowiska
 • Promują/wspierają przemoc, agresję lub opresję wobec innych (wspieramy akcje grup, które nie stosują przemocy)

Dotacje Charity Pot kierujemy na cele, które często są pomijane przez innych darczyńców. Innymi słowy - mniej popularne kwestie, na które trudniej jest pozyskać fundusze, prawdopodobnie będą miały pierwszeństwo przed organizacją, która ma wielu zwolenników, sponsorów korporacyjnych lub jest w stanie zapewnić finansowanie ze źródeł takich jak dotacje rządowe. Typowe organizacje charytatywne, które się do nas zgłaszają, to te zajmujące się zdrowiem (badania medyczne, hospicja itp.), opieką społeczną, sprawami religijnymi, sprawami dzieci/młodzieży lub te związane z wojskiem -  zwykle nie stanowią one priorytetu dla grantu Charity Pot.

Czego potrzebujesz, aby się zgłosić?

Dane organizacji

Chcemy wiedzieć kim jesteście i czym zajmuje się Wasza organizacja. Niektóre podstawowe informacje, takie jak nazwa grupy, adres, status organizacji charytatywnej itp., oraz kilka szczegóły, takie jak całkowity roczny dochód i wydatki. Jeśli masz pracowników - ich liczbę i przeszłość grupy i deklarację misji. Jeśli jesteś nową organizacją, powinieneś przedstawić tło dla głównych osób w organizacji.

Szczegóły na temat projektu

Potrzebujemy jasnego planu. Chcemy wiedzieć, ile środków potrzebujesz i kiedy będziesz ich potrzebować, oraz czy możesz zaakceptować częściową dotację, jeśli nie będziemy w stanie sfinansować pełnej kwoty. Chcemy wiedzieć co chcesz zrobić, dlaczego uważasz, że jest to potrzebne, gdzie i kiedy ma się odbyć Twój projekt oraz jakie korzyści przyniesie. Zastanów się również czy możesz współpracować z innymi grupami. Możesz również dołączyć linki do dowolnych adresów internetowych do dowolnej dokumentacji pomocniczej — na przykład zwiastunów, video, zdjęć, artykułów online.

Budżet

Należy go przedstawić w funtach szterlingach (waluta brytyjska). Twój budżet powinien odpowiadać kwocie, o którą prosisz, i wyraźnie wskazywać indywidualne koszta, które ma pokryć Lush oraz szczegóły, w jaki sposób wydasz fundusze. Jeśli podajesz dodatkowe szczegóły budżetu (np. koszty, o które nie ubiegasz się), upewnij się, że są one wyraźnie oddzielone i oznaczone jako te, których nie musimy brać pod uwagę.

Koszty administracyjne lub koszty kampanii muszą być przedstawione w podziale na koszty składowe, które tworzą całość (np. 300 funtów za druk 5000 ulotek, 50 funtów za wysyłkę dokumentów prawnych do użytkowników). Jeśli budżet przeznaczony jest na zakup aktywów (np. grzejnik, namiot, rower), należy wskazać ilość i określić cel aktywów po zakończeniu projektu. Przy zakupie biletów podróżniczych należy podać dane osób podróżujących, miejsce docelowe i środek transportu (np. pociąg, samochód itp.)

Nie będzie możliwe wysłanie budżetu w formie oddzielnego dokumentu. Informacje na jego temat należy umieścić w odpowiednim polu w formularzu zgłoszeniowym. Dla każdego punktu budżetu należy użyć nowego akapitu.

Konto bankowe

Dotacje nie mogą być wpłacane na osobiste konta bankowe, prowadzone w imieniu osoby fizycznej. Dotacje mogą być wypłacane wyłącznie na konto bankowe organizacji. Jest to wymóg audytu i poświadcza zaangażowanie jako grupy/projektu. 

Jeśli jednak istnieje problem uniemożliwiający uzyskanie grupowego konta bankowego, w wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość wyznaczenia organizacji stowarzyszonej, która będzie odbierać przelewy w Waszym imieniu jako sponsor fiskalny - prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected] w celu omówienia szczegółów.

Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi przy podaniu danych konta bankowego, ponieważ pomyłki mogą znacznie opóźnić złożenie wniosku, a także spowodować brak płatności lub odrzucenie wniosku.

Referenci

Każdy wniosek należy złożyć wraz z podaniem dokładnych danych dwóch referentów. Referent powinien być osobą spoza organizacji, lecz posiadającą doświadczenie i wiedzę na temat działalności, sukcesów i wyzwań projektu. Referent nie może być fundatorem, pracownikiem, wolontariuszem, założycielem lub powiernikiem organizacji. E-mail referenta powinien zawierać nazwę organizacji (np. @greenpeace.org).  Referentami nie mogą być osoby zależne finansowo od organizacji lub znane jedynie z powodu finansowania. Referenci z grup pracujących w podobnej dziedzinie, mający odpowiednią wiedzę o pracy organizacji, są doskonałym dowodem na to, jak bardzo Wasza organizacja jest powiązana z innym środowiskiem.

Jeżeli organizacja nie ma siedziby w Wielkiej Brytanii, referentem powinien być jedna z międzynarodowych organizacji pozarządowych. Przykładami są: International Rivers, Amazon Watch, Friends of the Earth International (w tym grupy członkowskie), Indigenous Environmental Network, Rainforest Foundation, Survival International, War on Want, Global Justice Now, Oil Watch, World Society for the Protection of Animals, International Animal Rescue.  Ich adres e-mail powinien być adresem organizacyjnym (np. @greenpeace.org), a nie prywatnym (np. @gmail.com, @yahoo.co.uk).

Kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski przyjmujemy przez cały rok. Rozpatrzenie wniosku zajmuje minimum 3 miesiące, należy o tym pamiętać przy jego składaniu. Wnioski są sprawdzane pod względem kolejności zgłoszeń, jednak jeśli finansowanie jest wyjątkowo pilne, prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected] w celu uzyskania porady.

Jak można dokonać zgłoszenia?

Wyślij wiadomość na adres [email protected] i zapytaj o udostępnienie formularza zgłoszeniowego.

Jakie są kolejne etapy po złożeniu wniosku?

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego sprawdzamy czy nie brakuje żadnych kluczowych informacji lub dodatkowych szczegółów. Następnie przekazujemy go do oceny członkom komitetu, którzy podejmują decyzję zazwyczaj w ciągu 8-12 tygodni. Zdarza się jednak, że decyzja o dofinansowaniu może wymagać więcej czasu.

Jeśli potrzebujemy jakichkolwiek dodatkowych informacji czy wyjaśnień podczas rozpatrywania wniosku, skontaktujemy się z Wami jak najszybciej. Decyzje podejmowane są przez komitet składający się z działaczy, aktywistów i ekspertów. Członkowie komitetu oceniają i dokonują selekcji wniosków, które w najszerszym aspekcie spełniają wymagania Charity Pot, traktując przede wszystkim kampanie oddolne. Jeśli zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, zostaniecie o tym poinformowani drogą mailową.  Niestety, biorąc pod uwagę ilość wniosków, nie jesteśmy w stanie podać dokładnej informacji zwrotnej na temat odrzuconych wniosków.  Odrzucenie wniosku nie jest jednak przeszkodą w ponownym zgłoszeniu (patrz niżej), ponieważ istnieje możliwość, że zapotrzebowanie na fundusze było zbyt duże i inne projekty zostały uznane za priorytetowe. 

W przypadku zaakceptowania zgłoszenia skontaktujemy się z  recenzentami, których opinie posłużą do podjęcia ostatecznej decyzji.

Prosimy o poinformowanie swoich referentów, że termin ich odpowiedzi ma bezpośredni wpływ na czas podjęcia ostatecznej decyzji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, kandydat otrzyma potwierdzenie wraz z wartością przyznanego finansowania drogą mailową. Płatność jest zazwyczaj dokonywana w ciągu 7-10 dni. 

Należy pamiętać, że jeśli projekt jest realizowany za granicą w pobliżu regionalnego zespołu Lush Charity Pot, zgłoszenie może zostać skierowane do lokalnego zespołu. Firma Lush posiada zespoły Charity Pot w 35 krajach, w tym w Europie, USA, Kanadzie, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Rosji, RPA i Hongkongu. Informacje kontaktowe można znaleźć na stronie na naszej stronie internetowej.

Co jest wymagane w przypadku pozytywnego rozpatrzenia projektu?

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, nazwa Państwa organizacji, opis projektu i link do strony internetowej zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej, aby zapewnić klientom i pracownikom firmy Lush dokładną informację na jej temat. Nie udostępniamy publicznie wartości dotacji. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z [email protected] w celu omówienia szczegółów.

Konieczne będzie przedstawienie informacji zwrotnej dotyczącej projektu. Może to nastąpić po zakończeniu projektu, lub w ciągu roku od otrzymania funduszy (w zależności od okoliczności). Wymagane jest załączenie linków do wszelkich dokumentów uzupełniających, takich jak powstałe artykuły prasowe, informacje w lokalnej prasie, video z mediów społecznościowych lub rachunki za pozyskanie niektórych materiałów. Link do formularza z raportem zostanie podany po uzgodnieniu finansowania. Możesz go również znaleźć klikając tutaj.

Aby zespół Charity Pot mógł lepiej poznać organizację i projekt, organizujemy nieformalne wizyty zapoznawcze. Spotkania zostaną ustalone w dogodnym dla obu stron terminie, w miejscu realizacji projektu.  

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wolimy, aby informacje na temat przyznanej dotacji nie były promowane i podawane do publicznej wiadomość. W związku z tym nie oferujemy wykorzystywania naszego logo, wsparcia sponsorskiego ani partnerstwa. Wszelkie platformy społecznościowe organizacji powinny być wykorzystywane do mówienia o projekcie, nie zaś o przyznanym przez nas dofinansowaniu. W przypadku pytań dotyczących wykorzystania logo Lush, prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected].

Często zadawane pytania:

Czy jest możliwość złożenia wniosku na więcej niż jeden projekt?

Tak. Ze względu na to, że organizacje mogą otrzymać dofinansowanie tylko raz w roku, należy złożyć wszystkie projekty w jednym wniosku, zapewniając, że każdy z nich ma szczegółowy budżet, a całość nie przekracza £10,000. Komitety finansujące mogą wówczas podjąć decyzję o sfinansowaniu wszystkich lub tylko niektórych zgłoszonych przez Państwa projektów.

Czy po odrzuceniu wniosku można ubiegać się o ponowne rozpatrzenie?

Tak. Otrzymujemy często dużo więcej wniosków o dotacje z Charity Pot niż fundusze, które możemy na nie przeznaczyć. Jeśli złożony wniosek został odrzucony, może to świadczyć o tym, że inne projekty lepiej spełniają kryteria finansowania w danym momencie. Przy ponownym składaniu wniosku na ten sam projekt, należy uwzględnić wykazanie odpowiedniej zmiany w projekcie, która umożliwi lepsze dopasowanie do kryteriów finansowania.

Czy można ubiegać się o kolejną dotację?

Tak. Organizacja może być dofinansowana tylko raz w roku (co daje pełne 12 miesięcy przerwy między kolejnymi dofinansowaniami). Przy ocenie kolejnych wniosków będzie brany pod uwagę sukces poprzednich projektów i informacje zwrotne. Przed kolejnym wnioskiem należy przedstawić pełny raport z poprzedniego projektu. Można go wypełnić tutaj.

Czy można ubiegać się o częściowe finansowanie?

Tak. Gdy budżet projektu przekracza £10,000 można ubiegać się o częściowe finansowanie do £10,000. Należy jednak udokumentować plany na zebranie pozostałych wymaganych funduszy. Jeśli suma dodatkowych funduszy jest znacząca, trzeba będzie zaczekać do czasu ich pozyskania. Z reguły mniejsze projekty zostaną potraktowane priorytetowo.

Z kim należy się skontaktować w razie pytań?

Prosimy o kontakt ze zespołem administracyjnym Charity Pot pod adresem [email protected].

Strona główna - Jak ubiegać się o dotację ze sprzedaży Charity Pot?