Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych

  Informacja o ochronie prywatności oraz przetwarzaniu danych osobowych przez Fresh Handmade Cosmetics Poland Sp. z o.o.

  1. JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO DOKUMENTU

  Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia

  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli spółka Fresh Handmade Cosmetics Poland Sp. z o.o., ul.

  Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa (dalej zwana także „Administratorem”). Niniejsza informacja opisuje, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w trakcie i po zakończeniu stosunku pracy z nami bądź w trakcie i po zakończeniu wykonywania przez Ciebie prac na naszą rzecz, jeśli taka praca jest wykonywana na innej podstawie prawnej. Dokument zawiera także informacje o przysługujących Tobie prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zawarte tu informacje dotyczą osób, które dla nas pracują, niezależnie od podstawy prawnej, czyli zarówno naszych pracowników, współpracowników, podwykonawców oraz pracowników i współpracowników naszych kontrahentów. Dokument dotyczy także danych osobowych tych osób, które aplikują do nas do pracy. Niniejsza informacja nie stanowi części żadnej umowy o pracę ani innej umowy o świadczenie usług.

  2. ZASADY OCHRONY DANYCH

  Realizujemy zasady przetwarzania danych wynikające z RODO. Oznacza to, że dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, muszą być:

  1. Używane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty.

  2. Gromadzone i wykorzystywane wyłącznie do ważnych celów, wyjaśnionych powyżej.

  3. Odpowiednie do celów, o których Cię poinformowaliśmy i ograniczone tylko do tych celów.

  4. Dokładne i aktualne.

  5. Przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, o których Cię poinformowaliśmy.

  6. Bezpieczne przechowywanie.

  3. RODZAJ INFORMACJI OSOBOWYCH, KTÓRE PRZECHOWUJEMY

  Dane osobowe lub informacje osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej, na odstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje danych, w przypadku

  których usunięto tożsamość (dane zanonimizowane). Istnieją pewne rodzaje bardziej wrażliwych danych osobowych, które wymagają wyższego poziomu ochrony, takie jak na przykład informacje o stanie zdrowia, pochodzeniu etnicznym lub orientacji seksualnej danej osoby.

  Jeśli jesteś naszym pracownikiem bądź wykonujesz pracę bezpośrednio dla nas na innej podstawie niż umowa o pracę, będziemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące kategorie danych osobowych na Twój temat:

  ● dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, adresy, numery telefonów i osobiste adresy e-mail.

  ● data urodzenia.

  ● płeć.

  ● stan cywilny i osoby pozostające na utrzymaniu.

  ● dane najbliższych krewnych i dane kontaktowe w nagłych wypadkach.

  ● numer PESEL, numer i seria dowodu tożsamości.

  ● dane konta bankowego i informacje o statusie podatkowym.

  ● Informacje o wynagrodzeniu, urlopie wypoczynkowym, emeryturze i świadczeniach.

  ● data rozpoczęcia oraz, jeśli jest inna, data ciągłego zatrudnienia.

  ● lokalizacja zatrudnienia lub miejsca pracy.

  ● o ile będzie to miało zastosowanie, dokumenty uprawniające do pracy, takie jak wizy pracownicze.

  ● Informacje dotyczące rekrutacji (w tym kopie dokumentacji dotyczącej prawa do pracy, referencje i inne informacje zawarte w CV lub liście motywacyjnym lub jako część procesu aplikacyjnego).

  ● akta zatrudnienia (w tym tytuły stanowisk, historia pracy, godziny pracy, urlopy, rejestry szkoleń i członkostwa zawodowego).

  ● historia wynagrodzeń.

  ● informacje o wydajności.

  ● informacje dotyczące dyscypliny i skarg.

  ● nagrania z monitoringu i inne informacje uzyskane za pomocą środków elektronicznych, takich jak zapisy kart i breloczków.

  ● informacje o korzystaniu z naszych systemów informacyjnych i komunikacyjnych.

  ● fotografie.

  Możemy również gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące bardziej wrażliwe rodzaje danych osobowych:

  ● informacje o Twoim stanie zdrowia, w tym o stanie zdrowia, dokumentacjach zdrowotnych i chorobowych,

  ● szczegóły wszelkich nieobecności (innych niż urlopy) w pracy, w tym czas przebywania na zwolnieniu lekarskim;

  ● w przypadku odejścia z pracy, którego powodem jest stan zdrowia, informacja o tym stanie jest potrzebna do celów emerytury i stałego ubezpieczenia zdrowotnego.

  ● informacje o wyrokach skazujących i przestępstwach, jeśli jesteś prawnie zobowiązany do poinformowania nas.

  Jeśli jesteś pracownikiem bądź współpracownikiem naszego kontrahenta, wówczas będziemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

  ● dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, adresy, numery telefonów i służbowe adresy e-mail,

  ● dane, które mogą być niezbędne do potwierdzenia Twojej tożsamości,

  ● nagrania z monitoringu i inne informacje uzyskane za pomocą środków elektronicznych,

  Powyższe dane będą wykorzystywane przez nas jedynie w celu należytego wykonywania umów zawieranych pomiędzy nami a Twoim pracodawcą lub

  4. W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

  Gromadzimy dane osobowe osób, które pracują lub ubiegają się o pracę dla nas, niezależnie od tego, czy są zatrudnione, czy nie (na przykład pracownicy, pracownicy, kontrahenci, pracownicy agencyjni itp.) w procesie aplikacji i rekrutacji, bezpośrednio od kandydatów lub czasami od agencji pracy, poprzednich pracodawców lub firm rekrutacyjnych. Będziemy gromadzić dodatkowe dane osobowe w ramach czynności związanych z pracą przez cały okres, w którym u nas pracujesz.

  5. W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE OSOBOWE NASZYCH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

  Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

  1. Gdy musimy wykonać umowę, którą zawarliśmy z Tobą.

  2. Gdy musimy spełnić obowiązek prawny.

  3. Gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

  realizowanych przez nas lub stronę trzecią, a Twoje interesy i prawa podstawowe nie

  są nadrzędne wobec tych interesów.

  4. W przypadku wyrażenia przez Ciebie konkretnej zgody na przetwarzanie Twoich danych.

  Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach, które prawdopodobnie będą rzadkie:

  1. Gdy musimy chronić Twoje interesy (lub interesy innej osoby).

  2. Gdy jest to potrzebne w interesie publicznym (lub do celów urzędowych).

  Sytuacje, w których będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe.

  Wszystkie kategorie informacji z powyższej listy są nam potrzebne przede wszystkim po to, aby umożliwić nam wykonanie naszej umowy z Tobą, umożliwienie nam wypełnienia zobowiązań prawnych i/lub realizację uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich. Niektóre z powyższych podstaw przetwarzania będą się pokrywać i może istnieć kilka podstaw, które uzasadniają wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych. Przykładowe sytuacje, w których będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, zostały wymienione poniżej.

  Cel: rekrutacja

  Przykłady: Informacje dotyczące Twojej aplikacji i naszej oceny, Twoje referencje, wszelkie kontrole, które możemy przeprowadzić w celu weryfikacji dostarczonych informacji lub sprawdzenia przeszłości oraz wszelkie informacje związane z Twoim prawem do pracy w Polsce. W stosownych przypadkach możemy również przetwarzać informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia, ewentualnej niepełnosprawności oraz w związku z wszelkimi zmianami organizacji pracy.

  Podstawa przetwarzania: umowa, obowiązek prawny, prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Cel: Twoja umowa o pracę, w tym jej zawarcie, wykonanie i zmiana.

  Przykłady: Okresowe informacje o warunkach zatrudnienia, w tym o wynagrodzeniu i świadczeniach, takich jak udział w programach emerytalnych, ubezpieczeniach na życie i medycznych; oraz wszelkie programy premii lub akcji, informacje o zgłoszonych zwolnieniach lekarskich, hospitalizacjach itp.

  Podstawa przetwarzania: umowa, obowiązek prawny, prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Cel: kontakt z Tobą lub innymi osobami w Twoim imieniu.

  Przykłady: Twój adres i numer telefonu, dane kontaktowe w nagłych wypadkach oraz informacje o najbliższych krewnych.

  Podstawa przetwarzania: umowa, prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Cel: Administracja płacami

  Przykłady: Informacje o koncie bankowym, składkach emerytalnych oraz o

  podatkach i ubezpieczeniu społecznym. Informacje o frekwencji, urlopach i innych zwolnieniach lekarskich.

  Podstawa przetwarzania: umowa, obowiązek prawny, prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Cel: Wspieranie i zarządzanie Twoją pracą i jej wynikami oraz wszelkimi kwestiami zdrowotnymi.

  Przykłady: Informacje związane z Twoją pracą, wszystkim, co robisz w pracy i Twoimi wynikami, w tym zapisy dokumentów i wiadomości e-mail utworzonych przez Ciebie lub odnoszących się do Ciebie oraz informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszych systemów, w tym z komputerów, laptopów lub innych urządzeń. Informacje zarządcze dotyczące Ciebie, w tym notatki ze spotkań i zapisy ocen. Informacje dotyczące zgodności z naszymi zasadami. Informacje dotyczące zarzutów dyscyplinarnych, dochodzeń i procesów oraz dotyczące skarg, w które jesteś lub możesz być bezpośrednio lub pośrednio zaangażowany. Informacje dotyczące

  Twojego zdrowia, w tym formularze samooświadczeniowe, zaświadczenia o stanie zdrowia oraz raporty medyczne i dotyczące zdrowia w miejscu pracy.

  Podstawa przetwarzania: umowa, obowiązek prawny, prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Cel: Zmiana lub zerwanie umowy o pracę.

  Przykłady: Informacje związane ze wszystkim, co może mieć wpływ na dalsze zatrudnienie lub warunki pracy, w tym wszelkie propozycje awansu, zmiany wynagrodzenia lub świadczeń, zmiany warunków pracy lub zakończenia zatrudnienia.

  Podstawa przetwarzania: umowa, prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Cel: Bezpieczeństwo fizyczne i systemowe.

  Przykłady: obrazy CCTV. Zapisy użycia kart wejściowych typu swipe i podobnych. Zapisy dotyczące korzystania z naszych systemów, w tym komputerów, telefonów i innych urządzeń oraz haseł.

  Podstawa przetwarzania: obowiązek prawny, prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Cel: Przekazanie referencji w związku ze znalezieniem przez Ciebie nowego zatrudnienia.

  Przykłady: Informacje o Twojej pracy dla nas i Twoich wynikach.

  Podstawa przetwarzania: zgoda, prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Cel: Przekazywanie informacji stronom trzecim w związku z czynnościami, które rozważamy lub przeprowadzamy.

  Przykłady: Informacje dotyczące Twojej umowy i inne dane dotyczące zatrudnienia, które mogą być wymagane przez stronę transakcji, taką jak potencjalny nabywca, sprzedawca lub zleceniodawca.

  Podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Cel: Monitorowanie i badanie zgodności z zasadami— zarówno ogólnie, jak i szczegółowo.

  Przykłady: Oczekujemy, że nasi pracownicy będą przestrzegać ustalonych przez nas zasad , w związku z czym możemy monitorować nasze systemy w celu sprawdzenia zgodności (np. zasady dotyczące dostępu do pornografii w pracy). Możemy również mieć określone potrzeby dotyczące weryfikacji zgodności i sprawdzania systemu, które wymagają zbadania i sprawdzenia (np. rejestry logowania, rejestry użytkowania oraz wiadomości e-mail i dokumenty, obrazy z monitoringu). Podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Cel: Spory i postępowania sądowe

  Przykłady: Wszelkie informacje istotne lub potencjalnie istotne dla sporu lub postępowania prawnego, które nas dotyczą.

  Podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora, obowiązek prawny.

  Cel: Codzienne operacje biznesowe, w tym marketing i relacje klient/klient.

  Przykłady: Informacje dotyczące pracy, którą dla nas wykonujesz, Twojej roli i dane kontaktowe, w tym relacje z obecnymi lub potencjalnymi klientami lub kontrahentami.

  Może to obejmować Twoje zdjęcie do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego.

  Podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Cel: Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji biznesowej w trakcie zatrudnienia i po jego zakończeniu.

  Przykłady: Informacje dotyczące twojej pracy, wszystkiego, co robisz w pracy i twoich wyników, odnoszące się do takich zapisów.

  Podstawa przetwarzania: umowa, obowiązek prawny, prawnie uzasadniony interes Administratora.

  JEŚLI NIE PODASZ DANYCH OSOBOWYCH

  Jeśli nie podasz pewnych informacji na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy z Tobą (np. w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników).

  Zmiana celu

  Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że potrzebujemy ich użyć z innego powodu i ten powód jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w niepowiązanym celu, powiadomimy Cię o tym, wyjaśnimy podstawę prawną tej decyzji i poprosimy o dodatkową zgodę, aby nam to umożliwić. Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

  6. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWE DANE OSOBOWE NASZYCH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

  „Specjalne kategorie” szczególnie wrażliwych danych osobowych wymagają wyższego poziomu ochrony. Musimy mieć dodatkowe uzasadnienie dla gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania tego rodzaju danych osobowych.

  Posiadamy odpowiedni dokument polityki i zabezpieczenia, których przestrzegania jesteśmy prawnie zobowiązani podczas przetwarzania takich danych. Jeśli przetwarzamy Twoje wrażliwe dane osobowe, oprócz zapewnienia, że zastosowanie ma jedna z wyżej wymienionych podstaw przetwarzania, upewnimy się, że zastosowanie ma co najmniej jedna z podstaw przetwarzania wrażliwych danych osobowych. W zarysie obejmują one:

  1. Gdy musimy wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych lub skorzystać z praw związanych z zatrudnieniem.

  2. Gdy przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia opieki zdrowotnej lub leczenia, diagnozy medycznej i oceny Twojej zdolności do pracy.

  3. Gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  4. Gdy przetwarzanie dotyczy danych o Tobie, które podałeś do wiadomości publicznej (np. jeśli powiesz współpracownikom, że jesteś chory).

  5. Gdzie przetwarzamy wrażliwe dane osobowe dla celów równości i różnorodności w zakresie dozwolonym przez prawo.

  Nasze obowiązki jako pracodawcy

  Będziemy wykorzystywać Twoje szczególnie wrażliwe dane osobowe w następujący sposób:

  ● będziemy wykorzystywać informacje dotyczące urlopów, które mogą obejmować urlopy chorobowe lub rodzinne, aby zachować zgodność z prawem pracy i innymi przepisami.

  ● będziemy wykorzystywać informacje o Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym lub stanie niepełnosprawności, aby zapewnić Ci zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz ocenić Twoją zdolność do pracy, zapewnić odpowiednie dostosowanie miejsca pracy, monitorować absencje chorobowe i zarządzać nimi oraz administrować świadczeniami, w tym ustawowy zasiłek macierzyński, ustawowy zasiłek chorobowy, emerytury i stałe ubezpieczenie zdrowotne.

  Czy potrzebujemy Twojej zgody?

  Zasadniczo nie potrzebujemy Twojej zgody, jeśli wykorzystujemy specjalne kategorie Twoich danych osobowych zgodnie z naszą pisemną polityką w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub skorzystania z określonych praw w dziedzinie prawa pracy. W ograniczonych okolicznościach (np. gdy wykonujemy określone czynności, takie jak dostarczenie referencji lub uzyskanie opinii medycznej), możemy zwrócić się do Ciebie o pisemną zgodę na przetwarzanie pewnych szczególnie wrażliwych danych. Jeśli to zrobimy, przekażemy Tobie wszystkie szczegóły informacji, które chcielibyśmy uzyskać, oraz powód, dla którego ich potrzebujemy, abyś mógł dokładnie rozważyć, czy chcesz wyrazić zgodę. Powinieneś mieć świadomość, że nie jest warunkiem Twojej umowy z nami, że zgadzasz się na jakąkolwiek prośbę o zgodę od nas.

  7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

  Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane stronom trzecim, w tym zewnętrznym dostawcom usług i innym podmiotom z grupy kapitałowej (tj. spółka LUSH Limited oraz jej spółki zależne i powiązane). Od stron trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych i traktowania ich zgodnie z prawem.

  Możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza granice Polski członkom naszej grupy kapitałowej i/lub podmiotom przetwarzającym, posiadającym siedziby i działającym na ternie krajów EOG. Jeśli to zrobimy, możesz oczekiwać podobnego stopnia ochrony swoich danych osobowych.

  Dlaczego udostępniamy dane osobowe stronom trzecim?

  Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, gdy jest to konieczne do zarządzania stosunkiem pracy z Tobą lub gdy mamy inny prawnie uzasadniony interes w tym zakresie.

  Konkretne okoliczności, w których Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione, obejmują:

  ● ujawnienie organizacjom, które przetwarzają dane w naszym imieniu, w takim zakresie jak nasze usługi płacowe, ubezpieczeniowe i inni dostawcy świadczeń, nasz bank i organizacje, które przechowują nasze systemy informatyczne i dane;

  ● ujawnianie odbiorcom zewnętrznym komunikatów elektronicznych (takich jak e-maile), które zawierają Twoje dane osobowe;

  ● ujawnianie na zasadzie poufności potencjalnemu nabywcy naszej firmy lub firmy w celu oceny – ale tylko wtedy, gdy rozważamy sprzedaż;

  ● ujawnianie w odpowiedzi na żądania organów ścigania lub, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, zgodnie z nakazami sądowymi, nakazami arbitrażowymi lub trybunału lub zasadami proceduralnymi, lub organami lub organami regulacyjnymi ds. , zatrudnienia i wszelkich innych organów regulacyjnych);

  ● ujawnianie na zasadzie poufności naszym doradcom, na przykład naszym prawnikom w celu uzyskania porady prawnej lub wspierania interesów Administratora postępowaniu sądowym oraz naszym księgowym do celów audytu;

  ● ujawnienie naszym ubezpieczycielom;

  ● ujawnienie zagregowanych i zanonimizowanych danych dotyczących różnorodności odpowiednim organom regulacyjnym w ramach formalnego wniosku

  Jak bezpieczne są moje informacje u zewnętrznych dostawców usług i innych podmiotów w naszej grupie kapitałowej?

  Wszyscy nasi zewnętrzni usługodawcy i inne podmioty w grupie są zobowiązani do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych zgodnie z naszymi zasadami. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów bez Twojej uprzedniej zgody. Pozwalamy im przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

  Kiedy możemy udostępniać moje dane osobowe innym podmiotom w grupie?

  Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom z naszej grupy w ramach naszej zwykłej działalności biznesowej, takiej jak raportowanie wyników firmy, wsparcie utrzymania systemu i komunikacja. Będziemy udostępniać dane osobowe dotyczące Twojego udziału w jakichkolwiek programach emerytalnych obsługiwanych przez spółkę należącą do grupy innym podmiotom w grupie w celu administrowania programami akcji.

  A co z innymi osobami trzecimi?

  Nigdy świadomie nie udostępnimy Twoich danych osobowych innym stronom trzecim. Może się jednak zdarzyć, że będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe organowi regulacyjnemu lub w inny sposób zapewnić zgodność z prawem.

  Przekazywanie informacji poza EOG

  Jeżeli jest to niezbędne do realizacji naszych usług, możemy przekazywać dane osobowe do krajów poza Polską i/lub EOG. Czyniąc to, będziemy przestrzegać naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych w odniesieniu do danych osobowych, w tym posiadania zgodnej z prawem podstawy do przekazywania danych osobowych i wprowadzania odpowiednich zabezpieczeń (na przykład standardowych klauzul umownych) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony dla dane osobowe. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa, możesz o nie poprosić, pisząc na adres [email protected].

  8. OCHRONA DANYCH

  Wprowadziliśmy środki mające na celu ochronę bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Szczegóły tych środków są dostępne na żądanie w Zespole ds. Ochrony Danych. Osoby trzecie będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, na podstawie odpowiednich upoważnień i jeśli zgodziły się traktować informacje w sposób poufny i chronić je. Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie danych osobowych, ich wykorzystaniu lub uzyskaniu do nich dostępu w nieautoryzowany sposób, zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, współpracowników, przedstawicieli, kontrahentów i innych stron trzecich, które muszą je znać ze względów biznesowych. Będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Szczegółowe informacje na temat tych środków można uzyskać od kierownika działu. Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych i powiadomimy Ciebie oraz odpowiednie organy regulacyjne o podejrzeniu naruszenia, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

  9. PRZECHOWYWANIE DANYCH

  Jak długo będziemy wykorzystywać dane osobowe ?

  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieupoważnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i obowiązujących wymogów prawnych. Pod koniec tego okresu przechowywania Twoje dane zostaną całkowicie usunięte lub zanonimizowane, na przykład poprzez agregację z innymi danymi, aby można je było wykorzystać w sposób uniemożliwiający identyfikację do analizy statystycznej i planowania biznesowego.

  10. PRAWA DOSTĘPU, POPRAWIANIA, USUWANIA I OGRANICZANIA DOSTĘPU

  Twój obowiązek informowania nas o zmianach

  Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne.

  Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie współpracy z nami.

  Twoje prawa w związku z danymi osobowymi

  W pewnych okolicznościach, zgodnie z prawem, masz prawo do:

  ● żądania dostępu do swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz otrzymać

  kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, i sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

  ● żądania poprawienia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Dzięki temu możesz poprawić wszelkie niekompletne lub niedokładne informacje, które posiadamy na Twój temat.

  ● żądania usunięcia swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, gdy nie ma dobrego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Masz również prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej).

  ● sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie. Masz również prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego.

  ● żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład, jeśli chcesz, abyśmy ustalili ich dokładność lub przyczynę ich przetwarzania.

  ● żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

  ● złożenia skargi do Prezesa (UODO). Wszelkie informację, możesz znaleźć pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/83/155

  Jeśli chcesz przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub zażądać, byśmy przekazali kopię Twoich danych osobowych innej stronie, skontaktuj się z kierownikiem działu na piśmie.

  Zwykle nie jest wymagana żadna opłata Nie będziesz musiał uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub korzystanie z innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli Twoja prośba o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniona lub przesadna. Ewentualnie możemy odmówić spełnienia żądania w takich okolicznościach.

  Czego możemy od Ciebie potrzebować?

  Być może będziemy musieli poprosić Cię o określone informacje, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo dostępu do informacji (lub skorzystania z innych Twoich praw). Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa, aby zapewnić, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać.

  11. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

  W ograniczonych okolicznościach, w których mogłeś wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych w określonym celu, masz prawo wycofać swoją zgodę na to konkretne przetwarzanie w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt z kierownikiem działu. Po otrzymaniu powiadomienia, że wycofałeś swoją zgodę, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w celu lub celach, na które pierwotnie się zgodziłeś, chyba że mamy do tego inną uzasadnioną podstawę prawną. Wycofanie Twojej zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed Twoim wnioskiem.

  12. OSOBY KONTAKTOWE

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub innych pytań związanych z ochroną danych prosimy o kontakt z Zespołem ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem [email protected].

  13. ZMIANY W NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

  Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Informacji o ochronie prywatności w dowolnym momencie, a gdy wprowadzimy istotne aktualizacje, przekażemy Ci nową informację o ochronie prywatności. Możemy również powiadamiać Cię w inny sposób o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

  Strona główna - Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych