🚛 Ingyenes házhozszállítás 20.000 Ft feletti vásárlás esetén!

Ugrás a tartalomra

Általános Szerződési Feltételek

  A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a LUSH Hungary Kft. (szh.: 1052 Budapest, Kristóf tér 3. Cg.01-09-699085), (továbbiakban jelen ÁSZF-ben történő említés során: Szolgáltató, Eladó, Vállalkozás) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő vásárló (továbbiakban jelen ÁSZF-ben történő említés során: Megrendelő, Vevő, Vásárló, Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

  Megrendelő a Megrendelő figyelmét, hogy a https://www.lush.com/hu/hu weboldalon leadott és az Applikáció felületén keresztül elküldött webáruházi megrendelésekre egyaránt a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

  1. Magunkról

  A webáruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Vásárlóink minél egyszerűbben megtalálhassák, kiválaszthassák és megvásárolhassák a keresett terméket.

  Az webáruház funkcióit igyekeztünk a felmerülő igényekhez igazítani, és ezen túlmenően próbáljuk megkönnyíteni, segíteni a vásárlást. A legmegfelelőbb termék kiválasztásának elősegítésére igyekszünk Vásárlóinknak a lehető legtöbb információt nyújtani a kiválasztott termékekre vonatkozóan.

  2. Tájékoztató adatok 2.1. A Szolgáltató adatai

  LUSH Hungary Kft.  A Lush Hungary Kft. az angol Lush Limited leányvállalata.

  ·    székhelye: 1056. Budapest, Havas u 2. 2./18.

  ·    telephelye: 1033. Budapest, Szentendrei út 89-95.

  ·    bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cégjegyzékébe a Cg.01-09-699085 cégjegyzékszámon

  ·    adószáma: 12698297-2-41

  ·    pénzforgalmi száma: 10700378- 25824201-51100005

  ·    képviselője: Paul Wheatley ügyvezető

  ·    elérhetőségek: telefon: +3670-428-3-428

  ·    e-mail: [email protected]

  2.2. Tárhelyszolgáltató adatai

  Név: Saleor Commerce sp. z o.o Székhely: Teczowa 7, 53-601 Wroclaw Poland Elérhetőség:  [email protected] Weboldal: https://saleor.io/

  2.3. Fogalmak:

  Áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut

  Felek: Eladó és Vevő együttesen

  Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

  Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

  Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel

  Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

  Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

  Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését

  Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

  Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

  Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt áru 

  Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

  Vevő/Vásárló/Megrendelő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő bármely természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

  1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
  2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

  Vételár: az áruért fizetendő ellenszolgáltatás.

  2.4. Vonatkozó jogszabályok

   A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
  • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
  • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
  • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

  2.5. A szerződés nyelve, a szerződés formája:

  Az e-szerződés megkötésének, illetve magának a szerződésnek a nyelve a magyar.  A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

  3. A honlap használata

  3.1. Áruházunkban történő vásárlás során, az alábbi három lehetőség közöl választhatsz: 

  ● „Bejelentkezés” amennyiben már regisztrált vásárlóként szeretnél-e belépni; 

  ● „Fiók létrehozása” amennyiben új vásárlóként akarsz regisztrálni;

  ● „Fizetés vendégként” ha regisztráció nélkül kívánsz vásárolni.

  Honlapunkon látogatóként is vásárolhatsz. Az így végrehajtott vásárlások esetén rendelésed leadásához csak a legszükségesebb adatokat kérjük tőled. 

  Ha korábban már regisztrált áruházunkban, további vásárlásaid során a korábbi regisztráció során megadott e-mail címed és jelszavadat kell csak megadnod. 

  Ha új vásárlóként szeretnél regisztrálni, akkor add meg a vásárláshoz szükséges adataidat, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlásod alkalmával már csak be kell jelentkezned. 

  A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből, a személyes adatok pontatlan megadásából keletkező károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ha regisztrált Vásárlónk elfelejti jelszavát, kérésére, korábban megadott e-mail címére új jelszót bocsátunk rendelkezésére.

  3.2. A vásárlás folyamata

  A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

  A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel vásárlóinknak. A folyamatot a Vásárló a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően vásárlóinknak lehetősége nyílik az általuk bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani. Vásárlónk által elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. Az szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés általunk történő visszaigazolása a Vásárlóhoz, általa hozzáférhetően megérkezik. Amennyiben ez a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül sem érkezik meg, Vásárlónk mentesül az ajánlati kötöttség alól.

  A Termék kiválasztása, kosárba helyezés

  A Termék kiválasztása után a Vásárló a különböző termékeket tartalmazó oldalon, a "Hozzáadás a kosárhoz" vagy közvetlenül a termék részletes adatait tartalmazó oldalon, a „Hozzáadás a kosárhoz” gombra kattintva, mely utóbbi esetben a gomb információként tartalmazza a hozzáadandó termék mérete és darabszáma alapján meghatározott vételárat is - helyezhet tetszőleges számú és ha ez elérhető, különböző kiszerelésű terméke(ke)t a kosárba anélkül, hogy ezzel a Vásárlónak vásárlási, vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. 

  Javasoljuk, hogy akkor is helyezd a kosárba a terméket, ha nem vagy biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánod vásárolni, mert ezzel az egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudod megtekinteni és összehasonlítani, majd - ha azt vagy azokat nem kívánod megvásárolni -, a kosárból törölni. 

  A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Fizetési mód" kiválasztásáig ezen az alponton belül a „Fizetés” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható. 

  Amennyiben a megvásárolni kívánt termékeket kiválasztottad és nem kívánsz több terméket kiválasztani, úgy kattints az „Irány a kassza” gombra, mely még nem jár fizetési kötelezettséggel.

  Amennyiben a kiválasztott terméket ismét szeretnéd megnézni, kattints a termék nevére, ha újabb terméket szeretnél a kosárba helyezni, úgy lépj vissza a termékeket tartalmazó oldalakra, és válogass tovább.

  A Kosár megtekintése

  A webshop használata során, fent, jobb oldalt található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheted a kosár tartalmát. A Kosár minden esetben tartalmazza, a Kosár tartalma alapján, házhozszállítás esetén fizetendő aktuális szállítási költséget is.

  Itt lehetőséged van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát, illetve, ha az adott termék esetében a választás lehetséges, a termék kiszerelésének méretét is megváltoztatni. A rendszer megjeleníti az általad megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát és a házhozszállítás költségét is. 

  Vásárlói adatok megadása

  „Irány a kassza” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve itt adhatod meg személyes adatait, itt jelölheted be azt is, ha cégként szeretnél vásárolni. 

  Fontos, hogy az „Elérhetőség” gomb alatt pontos és működő e-mail címet adj meg, mivel mi is, és a szállító cég is ezen keresztül küld értesítést rendeléséről. 

  A „szállítási cím” gomb alatt kell megadnod, hogy milyen címre kéred a kiszállítást. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet a megrendelés esetén köteles vagy annak érdekében megfizetni, hogy a kiválasztott termékeket eljuttathassuk hozzád. 

  A „Szállítási mód” gomb alatt van lehetőség a szállítási mód kiválasztására, szállítási megjegyzés és kísérő üzenet hozzáadására.

  "Számlázási cím" gombra kattintva kell megadni azt a címet, melyre a számla kiállítását kéred. Abban az esetben, ha ez azonos a szállítási címmel, kérjük pipáld ki az erre szolgáló négyzetet. 

  A rendelés a képernyő jobb oldalán lévő „Összegzés és áttekintés” felületen folyamatosan áttekinthető.

  A megrendelés leadása 

  Amennyiben minden adatot rendben találsz, a lap jobb oldalán, az „Összegzés és áttekintés” alatt található bruttó végösszeg kifizetéséhez, a képernyő bal oldalán található „Fizetési mód” gomb alatt tudod kiválasztani a neked megfelelő fizetési módot.

  A fizetéssel az ÁSZF rendelkezéseit elfogadod, ezért kérjük, hogy minden megrendelés leadása előtt figyelmesen tanulmányozd át az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit!

  A „Fizetés” gomra kattintva indíthatod el a kosárban lévő termékek, illetve a szállítás díj ellenértékének a kifizetését. 

  A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

  Amennyiben meggyőződtél arról, hogy a kosár tartalma megfelel az általad megrendelni kívánt termékeknek, és azokat a kosárban szereplő áron illetve feltételekkel meg kívánod vásárolni, valamint az adataid helyesen szerepelnek, úgy „Fizetési mód” kiválasztását követően, fizetéssel zárhatod le a megrendelést. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek. 

  Az ÁSZF elfogadását követően, a „Fizetés” gomb megnyomását követő fizetéssel kifejezetten tudomásul veszed, hogy ajánlatodat megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozatod fizetési kötelezettséget von maga után. Ajánlatod 48 órás időtartamban jelent kötöttséget. Amennyiben ajánlatodat a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazoljuk vissza az Eladó, mentesülsz az ajánlati kötöttség alól. 

  Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

  A megrendelés leadását követően, legkésőbb az ajánlatod elküldését követő munkanap során azt e-mail útján visszaigazoljuk.  A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email számodra a levelezőrendszeredben hozzáférhetővé válik.

  4. Árak

  4.1. Az árak minden esetben a Magyarország törvényes fizetőeszközében kerülnek megállapításra. A közölt árak az ÁFA összegét tartalmazzák. Társaságunk szabadon élhet az árváltoztatás jogával. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor a webáruházban online megjelennek. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre, vagy a leadott megrendelésekben megjelölt termékekre.. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó. A közölt árak a házhozszállítás költségeit a jelen ÁSZF-ben ismertetettek szerint tartalmazzák.

  4.2. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  • „0” vagy „1” Ft-os ár,
  • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék)
  • a termék közismert, általánosan elfogadott, becsült vagy legutolsó ismert árától jelentősen eltérő ár.

  Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, amely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. 

  5. Fizetési feltételek

  Weboldalunkon jelenleg Bankkártyával, PayPal fizetési móddal tudsz fizetni.

  Bankkártyás fizetés Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethetsz bankkártyával. A fizetéseket fizetési szolgáltatónk, az Adyen https://www.adyen.com/ dolgozza fel: ADYEN B.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50 1011 DJ Amsterdam The Netherlands. Hitelkártya-tranzakció esetén a fizetési művelet során meg kell adnod a bankkártyájád adatait. Fizetési szolgáltatónk (Adyen) ellenőrzi a kártya adatokat, és ha az ellenőrzés sikeres, engedélyezi a fizetést.  Az Adyen dolgozza fel a fizetést és biztosítja a pénzeszközök átutalását hozzánk, ennek köszönhetően nincs hozzáférésünk a bankkártyád adatihoz, és a fizetés biztonságos. 

  Fizetés PayPal-lal

  PayPal több mint 200 országban áll a vásárlók rendelkezésére egyszerű és biztonságos fizetési módként. A PayPal számos előnnyel rendelkezik, melyek könnyebbé, gyorsabbá teszik a vásárlást, miközben pénzügyi információi biztonságban maradnak:

  • Egy email, egy jelszó. Ez minden, amire szükséged van, hogy fizess a PayPal rendszerén keresztül. A bankkártya pedig maradhat a pénztárcádban.
  • A fizetéshez nem szükséges pénzt tölteni a PayPal számlára. Elég, ha hozzárendeled a bankkártyádat a PayPal fiókodhoz, sőt, ezt elég csak egyszer, az elején megtenned.
  • A PayPal világszerte elismert fizetési mód, a biztonságos tranzakciók záloga, mellyel 26 féle pénznemben fizetheted ki a termékek árát az interneten.

  Amennyiben már rendelkezel PayPal fiókkal, a regisztrációkor megadott e-mail címet és jelszót szükséges megadni a fizetéshez. A fiókodhoz társított bankkártyával egyenlíthető ki az összeg. Amennyiben nem rendelkezel PayPal regisztrációval, további információk, és PayPal regisztráció: www.paypal.com – magyar nyelvű – oldalon érhető el. Regisztrációt követően a PayPal fizetési rendszerét használva tudod PayPal fiókkal kiegyenlíteni vásárlása összegét. A Paypal nem osztja meg velünk bakkártya adataidat.

  6. Házhozszállítás feltételei és díjai

  6.1. A csomagszállítás díja Magyarország területén: 1390 Ft. 

  20.000 Ft feletti vásárlás esetén a házhozszállítás ingyenes.

   Az Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárlókat. Az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

  6.2. A szerződésben vállalt határidőn belül történő teljesítésért mindent megteszünk. Ha a szerződést ennek ellenére mégsem tudjuk teljesíteni, mert az áru mégsem áll rendelkezésre, haladéktalanul tájékoztatjuk vásárlónkat, és részére az esetlegesen már megfizetett összeget visszatérítjük. 

  6.3. Kérjük a csomag sértetlenségét kézbesítéskor, még a kiszállító jelenlétében vizsgáld meg, és ha sérült, vetess fel jegyzőkönyvet.

  6.4.Magyarország területén a webáruházunkban megrendelt termékeket a GLS futárszolgálat munkatársai szállítják házhoz. A kiszállítás munkanapokon 8 és 17 óra között történik, ezért kérjük, hogy olyan címre kérd a szállítást, ahol ebben az időszakban biztosan tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagod. Egy értesítő e-mailt küldünk arról, hogy a csomagodat a futárszolgálatnak átadtuk, vagyis a csomag szállítás alatt van.  Csomagkövetés: Amikor a futárszolgálatnak átadtuk a csomagod, a GLS futárszolgálattól értesítést fogsz kapni a csomagod azonosító számáról, amely alapján lehetőséged van a csomagod nyomon követésére.  A kézbesítés napján a GLS-től értesítést fogsz kapni a kiszállítás várható időpontjáról.  A rendeléseket igyekszünk a lehető leggyorsabban feldolgozni és a megrendelt termék(ek)et a rendelést következő munkanapon átadjuk a GLS-nek. Kiszállítási idő 2-3 munkanap.   A kiszállítással kapcsolatos további információ, a https://gls-group.eu/HU/hu/gyik „címzettek számára” cím, illetve a https://gls-group.eu/HU/hu/ oldalon található.

  7. Szavatosság, Jótállás: 

  7.1. Szavatosság

  Kellékszavatosság

  A Szolgáltató a webáruházban elérhető és megrendelhető termékekről, azok tulajdonságairól folyamatos és megfelelő tájékoztatást nyújt. A termékeknek alkalmasnak kell lenniük azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak, rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú termékeknél szokásos, és amelyet a Megrendelő elvárhat, valamint rendelkezniük kell a Szolgáltató által adott, a webáruházban hozzáférhetővé tett leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy webáruházban forgalmazott parfümök vásárlása során legyenek tekintettel arra is, hogy ezen termékek használata során tapasztalt jellemzőit több olyan körülmény (bőr PH értéke, stressz, korábbi étkezési szokások megváltoztatása, időjárás) befolyásolhatja melyre a Szolgáltatónak nincs ráhatása, és amely nem jelenti, hogy az adott termék ne lenne megfelelő minőségű, vagy ne lenne alkalmas azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak. A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

  A Megrendelő hibás teljesítés esetén kifogást terjeszthet elő, kifogását a Szolgáltató bármely elérhetőségén, írásban közölheti az alábbiak szerint:

  • A Megrendelő szavatossági igényként elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A Szolgáltató a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül a választott szavatossági igénynek, a Megrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül eleget tesz. Ha a kijavítás/kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot várhatóan meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a javítás/csere várható időtartamáról.

  Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a webáruházban elérhető termékek jellegéből fakadóan hibás teljesítés esetén a Megrendelő elsődlegesen kicserélés iránti igényét érvényesítheti.

  • Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a Megrendelőnek a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet, a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a terméket, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Megrendelő hibás teljesítésre hivatkozva akarja megszüntetni a szerződést, úgy a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
  • Megrendelő hibás teljesítés esetén akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – arányos árleszállítást kérni vagy elállni a vásárlástól, ha:
  • Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte, de nem teljesítette a kicserélt termék saját költségén történő visszavételét, vagy
  • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megpróbálta orvosolni a hibát, vagy
  • a termék hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy azonnali elállást indokol, vagy
  • Szolgáltató nem vállalta orvosolni a hibát vagy nyilvánvaló a körülményekből, hogy észszerű határidőn belül vagy a Megrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem is fogja azt megtenni.
  • Ha a Megrendelő a szerződést teljes egészében vagy a szerződés alapján szolgáltatott termékek egy részét illetően szünteti meg, úgy
  • a Megrendelőnek - a Szolgáltató költségére - vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az elállással érintett terméket; és
  • a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Megrendelő részére az érintett termék megfizetett vételárát, amint a terméket vagy az annak visszaküldését igazoló okiratot átvette.
  • Ha a hibás teljesítés a megrendelt termékeknek csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében az elállás feltételei fennállnak, a Megrendelő a szerződést csak a hibás termék tekintetében szüntetheti meg, de jogosult az azokkal együtt rendelt bármely egyéb termék vonatkozásában is elállni a vásárlástól, ha a Megrendelőtől nem várható el észszerűen, hogy csak azokat a termékeket tartsa meg, amelyek vonatkozásában hibás teljesítés nem történt.
  • A Megrendelő a választott szavatossági igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles azonban a Szolgáltatónak megfizetni kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
  • A Megrendelő a hiba felfedezését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles azt közölni. A hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.
  • Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy (1) éven belül a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Megrendelő szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két (2) év alatt évül el.

  Termékszavatosság

  A Szolgáltató által a Megrendelőnek eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő követelheti, hogy a Szolgáltató a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Szolgáltató mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

  • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
  • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

  A szavatosság tekintetében egyebekben a Ptk., valamint fogyasztónak minősülő Megrendelők esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

  7.2. Jótállás

  Szolgáltató a Megrendelővel, mint fogyasztóval létrejött szerződés alapján jótállást – a jogszabályi kötelezettségével összhangban – kizárólag a webáruházban elérhető tartós fogyasztási cikkek tekintetében vállal.

  A jótállás időtartama 10.000,- forintot elérő, de 100.000,- forintot meg nem haladó vételárú termékek esetén egy (1) év, míg 100.000,- forintot elérő, de 250.000,- forintot meg nem haladó vételárú termékek esetén kettő (2) év; mely határidőt a termék Megrendelő részére történő átadásától kell számítani. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, de abban az esetben, ha a termék javíttatására kerül sor, úgy a jótállás meghosszabbodik azzal az időtartammal, amíg a Megrendelő a terméket a javítás miatt nem tudja használni. A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért.

  A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Megrendelőnek a jogszabályból eredő egyéb – így különösen a kellék-, és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait nem érinti. Megrendelő megillető jótállási jogok gyakorlására a kellékszavatossági jogok gyakorlásának c. pontban írt szabályait kell alkalmazni. Megrendelő a jótállás időtartama alatt javítási igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgáltatónál is érvényesítheti. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a jótállásból eredő igényének érvényesítéséhez a jótállási jegy, ennek hiányában pedig a vételár megfizetését igazoló bizonylat (nyugta/számla) bemutatása szükséges a Szolgáltató részére. Szolgáltató törekszik arra, hogy jótállási igény érvényesítése esetén a termék javítására, illetve cseréjére az igényérvényesítés bejelentését követő tizenöt (15) napon belül sor kerüljön. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a javítás/csere várható időtartamáról. Ha a jótállási idő alatt az első javítás alkalmával megállapításra kerül, hogy a termék nem javítható, a Szolgáltató a terméket nyolc (8) napon belül kicseréli, vagy ha a csere nem lehetséges, a vételárat szintén nyolc (8) napon belül visszafizeti a Megrendelőnek; kivéve, ha a Megrendelő másként rendelkezik. Ha a jótállási idő alatt a terméket háromszor javították, de az ismét meghibásodik, a Szolgáltató a terméket nyolc (8) napon belül kicseréli, kivéve, ha a Megrendelő a termék újbóli javítását vagy a termék vételárának leszállítását kéri. Ha a csere nem lehetséges, a Szolgáltató a vételárat nyolc (8) napon belül visszafizeti a Megrendelőnek. Ha a termék kijavítására az ilyen megrendelői igény Szolgáltatóval történt közlésétől számított harminc (30) napon beül nem kerül sor, a Szolgáltató a terméket a javítási határidő elteltét követő nyolc (8) napon belül kicseréli, kivéve, ha a Megrendelő másként rendelkezik. Ha a terméket nem lehet cserélni, a Szolgáltató a fenti határidőn belül gondoskodik a termék vételárának visszafizetéséről.

  8. Árutájékoztató

  8.1. A webáruházban minden forgalmazott áru képe és lényeges tulajdonságait feltüntető termékleírása, továbbá – ha van ilyen – az áru használatára vonatkozó speciális utasítás, illetve az áru használatával járó esetleges veszélyekről szóló tájékoztató megtalálható.  A honlapon szereplő termékek a lehető legnagyobb gondossággal kerülnek leírásra és bemutatásra. A termékek bemutatása során használt fotóktól, az egyes termékek természetbeni megjelenése kis mértékben eltérhet (pld színárnylat eltérés).  A Megrendelő kötelessége és felelőssége, hogy a megrendelés leadását megelőzően megismerje a termék leírását, összetevőit, alapvető tulajdonságait és jellemzőit.  A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a felhasználás céljainak megfelel-e, valamint a termékek leírása alapján meggyőződni arról, hogy a termékekhez felhasznált összetevők nem jelentenek-e a felhasználó személyében rejlő esetleges egészségügyi kockázatokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az allergiás reakciók kockázatát. A Megrendelő, illetve a felhasználó személyében rejlő egészségügyi kockázatokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  A Vásárló megrendelésének visszaigazolása tartalmazza a vállalkozás azonosításra alkalmas adatai mellet a kiválasztott termék lényeges jellemzőit, az árát, annak járulékos terheit, esetleges szállítási, illetve postaköltségét, továbbá a szállítás és teljesítés feltételeit, tájékoztatást tartalmaz a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről, illetve a fizetési-, és egyéb szerződési feltételekről, továbbá az elállás jogáról.

  8.2. A forgalmazott termékek – ahol ezt a hatályos jogszabályok előírják – magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze ügyfélszolgálatunknál, haladéktalanul pótoljuk.                                   

  8.3. Amennyiben a webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

  9. A Vevő elállási joga

  9.1. Fogyasztónak, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4.§ 2. pontja alapján, a Ptk. 8:1.§ 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül. A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.  A fogyasztó az elállási jogát: a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap. A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

  9.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető elállási nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

  Elállási nyilatkozat itt tölthető le: Elállási nyilatkozat.

  9.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

  9.4. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

  Az Eladó visszatérítési kötelezettsége Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre. Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

  9.5. Többletköltségek

  Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

  9.6. Visszatartási jog

  Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

  9.7. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén A termék visszaszolgáltatása Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Címünk: Lush Hungary Kft., 1033. Budapest, Szentendrei út 89-95. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

  Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

  9.8. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható Kifejezetten szeretnénk felhívni a figyelmedet arra, hogy nem gyakorolhatod az elállási jogot a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésének e) pontja alapján – egészségvédelmi vagy higiéniai okokból -, a webáruházunkban kapható olyan zárt csomagolású termékek esetében, melyek az átadás utáni felbontásra kerültek.

  10. Szerzői jogok, adatvédelem

  10.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része (webáruház oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése  stb.) szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. .A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni kizárólag a  jogtulajdonos előzetes írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással (oda mutató link alkalmazásával), forrás feltüntetésével lehet.  A jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár.

  10.2.  Társaságunk a webáruház üzemeltetőjeként az oldalak használata során betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések előírásait.

  10.3. A védjegyek jogosultja a Cosmetic Warriors Limited, a védjegyek felhasználása a Lush Limited által, részére a jogtulajdonos által adott felhasználási engedéllyel történik.

  11. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 11.1. A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

  A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  1.      a fogyasztó neve, lakcíme,

  2.      a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

  3.      a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

  1. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  2. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
  3. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  4. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

  A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

  található:  https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

  Fogyasztóvédelmi hatóság

  Kormányhivatalok

  E-mail cím

  Elérhetőség

  Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti -egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

  Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezetiegysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly

  Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  http://bkmkh.hu/fogyasztovedelmi_osztaly/elerhetoseg ek/

  Baranya Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/szervezetiegysegek-menu/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesimeresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

  Békés Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/elerhetosegszervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-esfogyasztovedelmi-foosztaly

  Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abaujzemplen/szervezet/hatosagi-foosztaly

  Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  http://www.csmkh.hu/hu/muszaki-hatosagi-foosztaly

  Fejér Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesimeresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-mosonsopron/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszakiengedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmifoosztaly

  Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdubihar/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszakiengedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmifoosztaly

  Heves Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykunszolnok/szervezeti-egysegek/muszaki-engedelyezesies-fogyasztovedelmi-foosztaly/fogyasztovedelmiosztaly

  Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/komaromesztergom/elerhetoseg-szervezet/kozlekedesi-muszakiengedelyezesi-es-fogyasztovedelmifoosztaly/fogyasztovedelmi-osztaly

  Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd/szervezetiegysegek/muszaki-engedelyezesi-esfogyasztovedelmi-foosztaly

  Somogy Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szervezetiegysegek/kozlekedesi

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmarbereg/szervezeti-egysegek/kozlekedesi-muszakiengedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly-2020

  Tolna Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

  Vas Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megyeelerhetosegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesimeresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

  Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/hatosagi-foosztaly 

  Zala Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

  [email protected]

  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezetiegysegek/kozlekedesi-muszaki-engedely

  11.3. Bírósági eljárás Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

  11.4. Békéltető testületi eljárás Tájékoztatjuk, hogy velünk szemben fogyasztói panasszal élhetsz. Amennyiben fogyasztói panaszodat elutasítjuk, úgy jogosult vagy a lakóhelyed, vagy tartózkodási helyed szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást, azaz minket, a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terhel. AZ együttműködési kötelezettség keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása. A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 

  A kérelemnek tartalmaznia kell

  a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését. f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor, g. a testület döntésére irányuló indítványt, h. a fogyasztó aláírását. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

  A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

  érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek /”Testületek” fülre kattintva /

  Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

  Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési cím: 6001 Kecskemét Postafiók: 228. Telefonszám: +36-76-501-525, +36-76-501-532, +36-70-938-4765 E-mail: [email protected]

  Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület Székhely: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszám: +36-66-324-976; +36-66-446-354 E-mail: [email protected]

  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 376. Telefonszám:+36-46-501-091 (új ügyek), +36-46-501-871 (folyamatban lévő ügyek) E-mail: [email protected]

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10 Telefonszám: +36-1-488-2131; Központi telefonszám: +36 (1) 488 2000; Zöldszám: +36 (80) 98 98 98 E-mail: [email protected]; [email protected]

  Csongrád-Csanád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület Székhely: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt 8-12. Telefonszám: +36-62-554-250/118 E-mail: [email protected]

  Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Vármegyei Békéltető Testület Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám: +36-22-510-310 E-mail: [email protected]

  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület Székhely: 9021 Győr, Szent István u. 10/a. Levelezési cím: 9021 Győr, Szent István u. 10/a. Telefonszám: +36 96 520-217 E-mail: [email protected]

  Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Ügyfélszolgálat: Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza, 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Levelezési cím: 4025 Debrecen Pf. 199. Telefonszám: +36-52-500-710, +36-52-500-745 E-mail: [email protected], [email protected]

  Heves Vármegyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület Székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint Levelezési cím: HKIK által működtetett Békéltető Testület 3300 Eger, Postafiók 440. Telefonszám: +36-36-416-660/105 E-mail: [email protected]

  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület Székhely: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.III. emelet/305-306. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszám: +36-56-510-621, 06-20/373-2570 E-mail: [email protected]

  Komárom-Esztergom Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. (Székhely), 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 14. (Telephely) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.; 2801 Tatabánya, Pf.:161. Telefonszám: +36-34-513-010/36-os mellék, 06-30/201-1647 E-mail: [email protected]

  Nógrád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület Székhely: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. Telefonszám: +36-32-520-860, (Fax:32/ 520-862) E-mail: [email protected]

  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület Székhely:1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2. Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2. Telefonszám: +36-1-792-7881 E-mail: [email protected]

  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Vármegyei Békéltető Testület Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: +36-72-507-154, +36-20-283-3422 E-mail: [email protected], kerelem.baranyabekeltetes.hu

  Somogy Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület Székhely: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf. 174 Telefonszám: +36-82-501-000, 06-82-501-026 E-mail: [email protected]

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület Székhely: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.2 Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.2 Telefonszám: +36-42-420-180, +36-30-507-3203 E-mail: [email protected]

  Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Tolna Vármegyei Békéltető Testület Székhely: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszám: +36-74-411-661 E-mail: [email protected], [email protected]

  Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszám: +36-94-312-356, +36-94-506-645 E-mail: [email protected]

  Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz/115-116. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 220 Telefonszám: +36-88-514-121, +36-88-814-111 E-mail: [email protected]

  Zala Vármegyei Békéltető Testület Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Telefonszám: +36-92-550-513, +36-92-550-514 E-mail: [email protected], [email protected]

  11.5. Online vitarendezési platform

  Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen a platformon keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók anélkül tudják érvényesíteni jogaikat, hogy például a földrajzi távolság meggátolná őket ebben. Ha panaszt kívánsz tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akarsz feltétlenül bírósághoz fordulni, jogodban áll igénybe venni az online vitarendezés eszközét. A portálon Te és Társaságunk (akivel szemben panasszal kívánsz élni), közösen kiválaszthatja a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

  12. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

  Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

  13. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

  A megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetőséged van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha már a következő oldalra léptél). Felhívjuk a figyelmedet, hogy az Te felelősséged, hogy az általad megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az általad megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló az Eladó felé.

  14. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

  A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a https://www.lush.com/hu/hu oldalon keresztül és az Applikáción keresztül a Megrendelők részére nyújtott minden elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, az ehhez kapcsolódó jogokra, kötelezettségekre. A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a téged és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit. 

  Jelen ÁSZF 2023. május 11. napjától kezdődően, annak módosításáig vagy visszavonásáig hatályos.

  LUSH HUNGARY

  Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

  Szolgáltató

  Kezdőlap - Általános Szerződési Feltételek