🚛 Novinka: poštovné na Slovensko nyní jen 130 Kč | Poštovné zdarma k objednávkám nad 1500 Kč po Česku i na Slovensku. Více info zde. 

Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

  1 Úvodní ustanovení

  1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Lush GmbH se sídlem Klosterstraße 64, 10179 Berlin, Deutschland jednající v ČR prostřednictvím Lush GmbH organizační složka Palladium se sídlem Nám. Republiky 1079/1a, Praha 1 – Nové Město 11000, IČ: 28415035, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 61981, upravují a upřesňují práva a povinnosti při uzavírání kupních smluv mezi internetovým obchodem www.lush.cz, se sídlem Na Maninách 315/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice, (dále jen prodávající resp. podnikatel) a jinými fyzickými či právnickými osobami (dále jen kupující). Lush GmbH je dceřinou společností britské obchodní společnosti Lush Limited.

  Ochranné známky jsou vlastněny společností Cosmetic Warriors Limited a užívány na základě licence.

  1.2 Je-li kupujícím fyzická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li kupujícím právnická osoba (podnikatel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č.513/1991 Sb.). Vše ve znění novel.

  1.3 Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou vždy vyhotoveny v českém jazyce. Pokud tomu nebrání okolnosti, lze dle dohody uzavřít kupní smlouvu i v jiném jazyce. Pokud kupní smlouva obsahuje mezinárodní prvek, řídí se vzniklý právní vztah vždy českým právem.

  1.4 Prodávající si vyhrazuje právo upravovat či průběžně doplňovat znění obchodních podmínek.

  1.5 Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující s uvedenými obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito informacemi seznámit před uzavřením kupní smlouvy.

  1.6 Obchodní podmínky jsou veřejně k dispozici on-line na adrese www.lush.cz a kupujícímu je umožněno je reprodukovat či archivovat.

  2 Uživatelský účet

  2.1 Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace nebo si založit uživatelský účet. V obou případech je kupující povinen uvádět plně a pravdivě všechny údaje. Údaje vedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoli změně aktualizovat.

  2.2 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Tyto údaje zná pouze kupující a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení mlčenlivosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.3 Prodávající má právo uživatelský účet zrušit a to zejména v případě, že jej kupující dlouhodobě nevyužívá nebo úmyslně poruší tyto obchodní podmínky.

  2.4 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

  3 Nabídka zboží a jeho cena

  3.1 Nabídka zboží a jeho ceny jsou platné v okamžiku vytvoření objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo nabídku zboží i ceny upravovat a měnit. 

  3.2 Limitované edice produktů doplňují stálou nabídku zboží pouze v určeném čase a do vyprodání zásob.

  3.3 Prodávající neručí za váhu krájených produktů v případě zdržení doručení balíku jak ze strany kupujícího, tak i dopravce.

  3.4 Vyžaduje-li to povaha zboží, vystaví prodávající kupujícímu písemný návod. 

  3.5 Čerstvé masky s celkovou trvanlivostí jednoho měsíce, nejsou odesílány starší 8 dnů. Prodávající však nenese odpovědnost za zkrácení doby použitelnosti ve chvíli, kdy dojde ke zdržení doručení balíku jak ze strany kupujícího, tak i dopravce.

  3.6 Doba výroby i trvanlivosti je uvedena na každém jednotlivém produktu. Aktuální prodávaná šarže může být kupujícímu sdělena na vyžádání. Obecná trvanlivost a prodejnost všech výrobků může být kupujícímu sdělena na vyžádání.

  3.7 Ceny zboží jsou na internetových stránkách uváděny v českých korunách a včetně aktuální odpovídající sazby DPH. Ceny na internetových stránkách jsou totožné s cenami kamenné prodejny. Platby za doručení objednávky jsou účtovány zvlášť.

  4 Doprava a platba

  4.1 Doprava je realizována dopravcem PPL (Professional Parcel Logistic). Objednávky hrazeny předem jsou kompletovány a odesílány bez odkladu, je-li objednané zboží skladem. V případě, že objednávka zahrnuje produkt, který z nějakého důvodu nelze vyexpedovat, přičemž toto bylo způsobeno prokazatelně nezávisle na vůli prodávajícího, dohodne se prodávající na dalším postupu s kupujícím individuálně.

  4.2 PPL doručuje balík obvykle do 24 hodin od převzetí do přepravy. V momentu převzetí balíku do přepravy je kupujícímu zasílána informační SMS s předpokládaným termínem doručení. Poté ještě před samotným doručením je kupující kontaktován SMS s konkrétním časovým údajem. Pro změny v doručení může kupující reagovat na tyto SMS nebo se s konkrétním depem spojit přes infolinku 225 331 500.

  4.3 Dojde-li k potížím s doručením nebo k poškození balíku/zboží během přepravy, oznámí tuto skutečnost nejen dopravci přes infolinku 225 331 500 nebo email [email protected], ale bude celou věc řešit formou reklamace s prodávajícím. Prodávající dále neručí za zkrácení doby použitelnosti výrobků z důvodu zpožděného doručení, zejména u čerstvých masek.

  4.4 Cena dopravy je v rámci ČR 97 Kč (bezhotovostní platba). Cena dopravy na Slovensko je 198 Kč. Pokud výše nákupu přesáhne 1500 Kč, je doručení po ČR zdarma.

  4.5 Objednávky po ČR lze hradit metodou Paypal či kartou on-line. 

  4.6 Neuchováváme údaje o vaší platební kartě. Žádné údaje o platební kartě nezadáváte na web Lush. Když přejdete na platbu za své produkty, opustíte náš web a vaše platba bude zpracována prostřednictvím zabezpečeného serveru Adyen.

  4.7 Přijímáme karty Visa, Mastercard a AMEX prostřednictvím Adyen. Přijímáme také platby PayPal.

  4.8 Podrobné informace o možnostech doručení a plateb naleznete v sekci „Doprava a platba“ mimo tyto obchodní podmínky na https://cz.lush.com/help/doprava-platba.

  5 Vytvoření a vyřízení objednávky/uzavření kupní smlouvy

  5.1 Kupující je v průběhu vytváření objednávky informován prostřednictvím internetového obchodu o vlastnostech i ceně výrobků, způsobu použití a případném nebezpečí vyplývajícího z nesprávného použití výrobku. Prodávající není povinen informovat kupujícího o skutečnostech, které jsou zřejmé nebo obecně známé. Odesláním objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující tak stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami plně seznámil a akceptuje je v plném rozsahu.

  5.2 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Je-li objednávka úspěšně vytvořena a doručena prodávajícímu, obdrží kupující obratem automaticky její souhrn a potřebné platební údaje. Nestane-li se tak, je v zájmu kupujícího obrátit se neprodleně na prodávajícího s cílem ověřit úspěšné přijetí objednávky a její další zpracování. Kupující je poté opět informován emailem o úspěšném vyřízení objednávky a jejím odeslání nebo připravení k osobnímu vyzvednutí.

  5.3 Stornování objednávky ze strany kupujícího je, v procesu zpracovávání objednávky do jejího předání dopravci, možné bez jakékoli sankce nebo poplatku. Prodávající může objednávku stornovat a vytvořit znovu dle požadavků kupujícího nebo v případě chybných údajů a nutných oprav. Prodávající se zavazuje kupujícího kontaktovat vždy, vyžaduje-li situace úplné zrušení existující objednávky.

  5.4 Kupní smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Na žádost kupujícího mu může být kupní smlouva zpětně doložena.

  6 Odstoupení od smlouvy

  6.1 Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

  6.2 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení. 

  6.3 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. 

  6.4 Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám

  6.5 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč. zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy 

  a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

  d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

  e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

  g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

  h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

  i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

  j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

  k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

  l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  7 Odpovědnost za vady a záruka zboží

  7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

  7.2 Postup při reklamaci

  Kupující má právo uplatnit odpovědnost za vady do 24 měsíců od převzetí zboží. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu. Informujte nás telefonicky, e-mailem, či písemně. Zajistěte prokázání uzavření kupní smlouvy např. fakturou či prodejním dokladem. Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené ve faktuře nebo v sekci kontakt. Reklamaci je možné oznámit prodávajícímu poštou nebo emailem, přičemž reklamované zboží není potřeba posílat zpět prodávajícímu. Pouze v ojedinělých případech a po vzájemné domluvě kupujícího a prodávajícího, může být žádáno poslat reklamovaný produkt zpět. Nezbytně nutné náklady na dopravu budou v takových případech plně hrazeny prodávajícím.

  7.3 Záruční podmínky

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2095 - § 2117 a 2165 - § 2174 občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány:

  Práva z vadného plnění

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz záruka za jakost). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce

  Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech:

  a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

  b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

  c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

  d) vyplývá-li to z povahy věci.

  Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

  • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

  Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost). 

  Věc je vadná, není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

  Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

  Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

  b) na odstranění vady opravou věci,

  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

  d) odstoupit od smlouvy.

  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

  b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

  c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

  d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  Záruka za jakost

  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

  8 Ochrana osobních údajů

  8.1 Kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely realizace kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu či zasílání informací a obchodních sdělení. Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou dopravce.

  8.2 Kupující má právo vyžádat u prodávajícího informace o způsobu využití osobních údajů, případně požádat o odstranění údajů z databáze.

  9 Kontaktní údaje

  9.1 Doručovací adresa kanceláře internetového obchodu: Na Maninách 315/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice

  9.2 Adresa elektronické pošty: [email protected]

  9.3 Telefonní kontakt kanceláře internetového obchodu: +420 222 51 61 61, +420 722 51 61 61

  9.4 Odpovědná kontaktní osoba internetového obchodu: Anna Horáková, DiS.

  10 Ostatní ujednání

  10.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku.

  10.2 V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod.). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.

  Přeprodej

  Objednáním z našich webových stránek souhlasíte s tím, že nebudete dále přeprodávat žádné z našich produktů. Další – komerční prodej našich produktů je porušením těchto podmínek.

  Domovská stránka - Obchodní podmínky

  Copyright © 1995–2022 Lush Retail Ltd.